Himpunan Contoh Soalan Objektif

September 29, 2017 | Pengarang: Muhd Faisal Samsudin | Kategori: N/A
Share Benamkan


Penerangan Ringkas

Download Himpunan Contoh Soalan Objektif...

Penerangan

1. Komunikasi merupakan satu proses pertukaran maklumat di antara dua atau lebih pihak. Prinsip2 komunikasi adalah seperti berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

kejelasan kelengkapan keringkasan ketelusan

2. FPN pada masa ini member penekanan kepada usaha (A) (B) (C) (D)

Melahirkan rakyat yang bersatu padu, berdisplin dan terlatih Melahirkan rakyat yang berteknologi Melahirkan rakyat yang berdikari Melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak

3. Perkara2 berikut adalah benar mengenai “pemangkuan” kecuali (A) (B) (C) (D)

Pelaksanaan tugas tersebut disamp[ing tugasnya sendiri Satu jawatan yang lebih tinggi grednya dari jawatan hakiki pegawai Perlu mendapat kelulusan Lembaga Kenaikan Pangkat Pegawai dibayar elaun memangku

4. Tenaga manusia merupakan salah satu factor yang mempengaruhi produktiviti. Tindakan2 yang boleh diambil untuk membangunkan produktiviti dari sumber ini adalah seperti berikut, kecuali (A) (B) (C) (D)

Menyediakan latihan kepada kakitangan dalam bidang2 yang berkaitan dengan kerja mereka. Menggalakkan komunikasi yang berkesan antara pihak pengurusan dengan kakitangan Mewujudkan dan menyebarkan nilai2 positif Menambahkan bilangan pegawai dan kakitangan di dalam sesuatu organisasi supaya kerja2 dapat dilaksanakan secara berkumpulan

5. Satu mekanisme di mana pekerja2 dapat menyertai dalam proses menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualiti dan produktiviti sesebuah jabatan dikenali sebagai (A) (B) (C) (D)

MPK FM KMK Slogan Q

6. Pn Katrina terlibat dalam pelupusan barang2 lama dipejabatnya. Beliau telah mendapat kebenaran bagi menjual barang2 tersebut kepada orang awam berasaskan kepada bayaran tunai sahaja. Bolehkan bayaran secara kredit diterima dalam urusan tersebut ? (A) (B) (C) (D)

Tidak boleh kerana hanya bayaran tunai sahaja dibenarkan boleh sekiranya mendapat kebenaran KJ nya boleh dengan kebenaran bertulis daripada KSU Perbendaharaan atau pegawai Kewangan Negeri tidak boleh kerana pembelian ini melibatkan barang2 hak milik kerajaan

7. apakah peranan urusetia di dalam sesuatu mesyuarat ? I. II. III. IV.

menghantar surat jemputan mesyuarat membuat tempahan bilik mesyuarat menentukan agenda, tarikh, masa dan tempat mesyuarat Pembekalan alat2 pejabat yang sesuai

(A) (B) (C) (D)

I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

8. Prinsip2 yang menyokong Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) adalah seperti berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

Mengadakan pengukuran prestasi Perancangan strategic kualiti Menekankan pencapaian yang diperolehi Sokongan pengurusan atasan

9. Pn N, pegawai Kebajikan Masyarakat gred S44 telah dipilih oleh sebuah parti politik sebagai ketua Wanita Bahagian A dan beliau berhasrat untuk mengambil bahagian dalam aktiviti politik dengan lebih aktif. Dalam hal ini (A) (B) (C) (D)

Beliau adalah dilarang untuk mengambil bahagian dalam aktiviti politik Beliau hanya boleh memegang jawatan rendah sahaja Beliau perlu mendapat kebenaran bertulis dari KJ terlebih dahulu Beliau hanya boleh menjadi anggota biasa sahaja

10. Pengurusan aduan awam yang berkesan mengandungi perkara2 berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

Melantik seorang pegawai perhubungan aduan Mengwujudkan pelbagai saluran yang memudahkan orang awam mengemukakan masalah Menetapkan tempoh munasabah bagi penyelesaian masalah Membuat perjumpaan dengan orang awam yang bermasalah

11. Berikut merupakan langkah2 keselamatan yang perlu diambil terhadap sesebuah bangunan mengikut arahan keselamatan kecuali (A) (B) (C) (D)

Memasang alat2 pengaliran bunyi, penggera dan lain-lain Memperbanyakan jalan keluar masuk dan kaunter2 Menyediakan tempat atau bilik khas untuk pelawat Menyediakan perkhidmatan pengawal keselamatan

12. Perbadanan 2 awam adalah ditubuhkan oleh kerajaan dengan tujuan (A) (B) (C) (D)

Memboiehkan kerajaan melibatkan diri secara langsung di dalam pembangunan sosio ekonomi negara Membolehkan kerajaan mengawal pembangunan negara Membuka peluang2 pekerjaan yang lebih banyak kepada rakyat Meningkatkan pertumbuhan industri di luar Negara

13. Penghayatan nilai2 profesionalisme oleh anggota perkhidmatan awam adalah sangat penting kerana (A) (B) (C) (D)

Mereka terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan Negara dan memajukan pemikiran rakyat Mereka boleh membuat keputusan dengan cepat tanpa merujuk kepada pihak2 lain Mereka dianggap satu golongan yang perlu dihormati oleh orang awam Mereka boleh bertindak mengikut budi bicara apabila berhadapan dengan masalah di bawah bidang mereka

14. Sekiranya dokumen terperingkat di dapati hilang tindakan pertama yang perlu diambil ialah (A) (B) (C) (D)

Melaporkan kepada polis Melaporkan kepada pegawai keselamatan Melaporkan kepada pegawai keselamatan jabatan atau KJ Melaporkan kepada pegawai keselamatan kerajaan

15. Tarikh persaraan wajib yang diiktiraf untuk seseorang pegawai awam ialah (A) Genap 55/56 tahun dari tarikh lahir dalam EGHRMIS (B) Genap 55/56 tahun dari tarikh lahir dalam kenyataan perkhidmatannya (C) Genap 55/56 tahun dari tarikh lahir system Pengurusan Personal Jabatan (D) Genap 55/56 tahun dari tarikh lahir dalam sijil kelahirannya

16. Salah satu elemen yang perlu dimuatkan di dalam MPK ialah fungsi utama jabatan berkenaan. Yang dimaksudkan dengan fungsi utama ialah (A) (B) (C) (D)

Objektif2 yang hendak dicapai oleh sesebuah jabatan Tugas2 utama yang perlu dilaksanakan bagi membolehkan jabatan mencapai objektif penubuhannya Rangkaian aktiviti yang perlu dilaksanakan secara berturutan bagi melaksanakan sesuatu program Program2 jangka pendek dan jangka panjang yang dilaksanakan oleh sesebuah jabatan

17. En S seorang pegawai Tadbir di JPM telah diarahkan untuk menguruskan pelantikan ahli lembaga perolehan yang telah tamat tempohnya bagi mempertimbangkan beberapa pelawaan tender bagi projek agensi di bawah nya. Pelantikan ahli2 lembaga perolehan adalah di bawah bidang kuasa (A) (B) (C) (D)

PM Menteri Kewangan Menteri di jabatan PM KSU Perbendaharaan

18. Keberkesanan pemimpin selalu dikaitkan dengan keberkesanannya untuk mengembeleng sumber berdasarkan nilai dan etika iaitu (A) (B) (C) (D)

Menggunakan segala kepakaran yang ada semaksimumnya Berjimat dalam perbelanjaan wang kerajaan Mengurus tenaga kerja dengan cemerlang Berwawasan jelas tentang matlamat yang ingin dicapai

19. Kementerian Kesihatan Malaysia bercadang untuk membeli peralatan computer, perabot dan lain-lain kelengkapan pejabat di bawah perbelanjaan mengurus. Dalam hal ini, kelulusan untuk pembelian perlu diperolehi daripada (A) (B) (C) (D)

KSU kementerian kesihatan Ketua Pengarah Kesihatan Pengarah bahagian kewangan kementerian kesihatan KSU Perbendaharaan

20. Keupayaan sesebuah jabatan mempertingkatkan produktivitinya adalah lebih bergantung kepada (A) (B) (C) (D)

Input tenaga manusia, peralatan dan pengurusan Sejauh mana keluaran dan perkhidmatan mempunyai kualiti Sejauh mana ia dapat menyempurnakan proses transformasi input2 dengan cekap Persekitaran, struktur organisasi, kelengkapan modal dan tenaga manusia.

21. Jawatankuasa yang manakah memberi pertimbangan dan keputusan kepada cadangan2 penyelesaian masalah yang dikemukakan oleh ahli2 KMK ialah (A) (B) (C) (D)

Jawatankuasa kecil KMK Jawatankuasa khas kualiti dan produktiviti Jawatankuasa pemandu kualiti dan produktiviti Jawatankuasa ketua KMK

22. Kenyataan di bawah ini adalah paling tepat mengenai elaun pakaian panas (A) (B) (C) (D)

Elaun ini hendaklah dituntut sebelum pegawai pergi ke Luar Negara Elaun ini hendaklah dituntut sebelum pegawai pergi ke Luar Negara atau tidak melebehi tiga bulan selepas pulang Elaun ini dituntut oleh pegawai yang diarahkan oleh kerajaan untuk berkhidmat di luar negara Elaun ini layak dituntut oleh setiap pegawai sekali dalam tempoh 3 tahun

23. Salah satu etika kerja ialah menggunakan masa dengan berkesan. Ia boleh dilakukan dengan (A) (B) (C) (D)

Memastikan jam berfungsi dengan baik Merancang dan melaksanakan semua tugasan dengan baik Mengagihkan semua tugasan untuk dilakukan oleh orang lain Membuat jadual kerja dan senarai semak setiap tugasan.

24. Berikut adalah ciri2 dedikasi kecuali (A) (B) (C) (D)

Bekerja tanpa bosan dan jemu serta bersedia menjalankan tugas yang dipertanggung jawabkan kepada nya Tidak berputus asa dalam melaksanakan tugas dan sentiasa sentiasa mengharapkan kejayaan Sentiasa mencari jalan untuk tidak melaksanakan tugas dan mengharapkan simpati orang lain Sanggup menghadapi cabaran dan persaingan dalam perubahan semasa demi meningkatkan maruah agama, bangsa dan negara

25. Pembuatan keputusan yang berkesan perlulah mengandungi unsur2 (A) (B) (C) (D)

Kehadiran anggota2 yang mahir dan berpengetahuan Pernyataan masalah, pengumpulan maklumat dan ramalan kemungkinan serta perkara diluar jangka. Penentuan risiko, ganjaran, hukuman serta pulangan yang bakal diterima oleh pembuat keputusan Garis panduan, prosedur dan manual kerja pembuatan keputusan

26. Pengurusan dan pemajuan diri juga adalah merupakah salah satu ciri etika dalam perkhidmatan awam yang merangkumi (A) (B) (C) (D)

Pembentukan personality yang bersesuaian dengan keadaan semasa Disiplin diri yang kuat melawan Semangat mementingkan diri sendiri Penjagaan kesihatan dan kecergasan mental dan kecergasan mengtal dan fizikal

27. Sikap tidak bersyukur dapat dilihat melalui tindakan seperti (A) (B) (C) (D)

Bekerja dengan penuh tekun tanpa mengeluarkan sebarang ugutan Sanggup mengorbankan masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas demi kepentingan bangsa, agama dan negara. Tidak sekalipun menunjukkan sikap dedikasi yang sewajarnya dalam menjalankan tugas Patuh dan sabar menerima semua arahan yang diberikan.

28. Pilih tindakan yang perlu diambil oleh seorang pemungut apabila menerima cek sebagai bayaran wang awam (A) (B) (C) (D)

Menolak cek persendirian yang diberi Cek yang tidak dipalang hendaklah dipang “tidak boleh niaga” apabila diterima. Resit dikeluarkan apabila cek telah sempurna ditunaikan Cek dalam mata wang asing tidak sah diperlakukan dan tidak boleh diterima sebagai bayaran.

29. Manakah kenyataan yang tidak benar mengenai minit mesyuarat ? (A) (B) (C) (D)

Format minit mesyuarat hendaklah disusun mengikut susunan agenda mesyuarat Catatan nama ahli2 mesyuarat tidak semestinya disusun mengikut kekananan ahli2 yang hadir. Catatan minit mesyuarat hendaklah direkodkan secara padat, tepat dan jelas Minit mesyuarat perlu mendapat kelulusan Pengerusi sebelum diedarkan kepada ahli2 mesyuarat

30. Piagam pelanggan ialah satu komitmen bertulis jabatan terhadap penyampaian keluaran atau perkhidmatan kepada pelanggan mengikut standard kualiti yang ditetapkan. Ia diberi perhatian khusus kepada pelanggan kerana (A) (B) (C)

(D)

Mereka merupakan penerima keluaran atau perkhidmatan dari jabatan yang menawarkan keluaran dan perkhidmatan yang diperlukan Tanpa pelanggan, perkhidmatan awam tidak dapat berfungsi dengan sepmurna kerana tiada keperluan dan kemahuan dari pelanggan. Pelanggan adalah asset kepada sesebuah jabatan dan merekalah yang menolong menggerakkan sesuatu keluaran dan perkhidmatan jabatan tersebut Melalui maklum balas pelanggan, sesebuah jabatan dapat meningkatkan keyakinan terhadap keluaran dan perkhidmatannya dan seterusnya dapat member tumpuan kepada peningkatan kualiti dan produktiviti

31. En K telah mewakili KJ nya bagi menghadiri mesyuarat pembangunan sumber manusia yang diadakan di sebuah hotel di Labuan. Pihak penganjur telah menyediakan semua kemudahan tetapi tidak termasuk makan malam. Berapakah kelayakan yang boleh dituntut oleh en K (A) (B) (C) (D)

20% daripada kadar Elaun Makan 30% daripada kadar Elaun Makan 40% daripada kadar Elaun Makan 50% daripada kadar Elaun Makan

32. Senarai tugas hendaklah sentiasa diteliti dan dikemaskini sekiranya berlaku I. II. III. IV.

Pertukaran dasar kerajaan Penstrukturan semula organisasi Pengurangan atau penambahan fungsi jabatan Pertukaran Ketua organisasi

(A) (B) (C) (D)

III dan IV sahaja I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja I,II, III dan IV sahaja

33. Modal insan adalah merupakan factor penting bagi kecemerlangan organisasi. HJ bertanggung jawab untuk membangunkan sumber manusia dengan tindakan2 berikut kecuali (A)

Membantu menyediakan laluan kerjaya dan perancangan pelan penggantian (B) Merancang dan mengelola program latihan yang sesuai di dalam dan di luar jabatan (C) Memberi nasihat dan kaunseling kepada anggota yang memerlukannya (D) Merancang dan melaksanakan pusingan kerja mengikut tempoh yang sesuai 34. En X telah menerima sepucuk surat aduan yang perlu diambil tindakan segera, walaupun demikian fail yang diperlukan tidak dapat dikesan , apakah tindakan yang perlu dilakukan (A) (B) (C) (D)

Membuka fail timbul Membuka fail sementara Membuka fail Simpan dalam perhatian Menjawab menggunakan nombor rujukan fail asas

35. Fail yang telah mengandungi 100 kandungan atau ketebalannya 4 cm hendaklah ditutup dan fail baru dibuka dengan catatan (A)

Dipalang dengan dakwat biru dicatat perkataan ditutup – jilid 1 dibuka dengan dakwat biru (B) Dipalang dengan dakwat biru dicatat perkataan ditutup – jilid 2 dibuka dengan dakwat biru (C) Dipalang dengan dakwat merah dicatat perkataan ditutup – jilid 1 dibuka dengan dakwat biru (D) Dipalang dengan dakwat merah dicatat perkataan ditutup – jilid 2 dibuka dengan dakwat biru . 36. Dasar Pertanian Negara (DPN) yang baru bagi tempoh 1992-2010 memberi perhatian kearah mengatasi kelemahan2 utama DPN. DPN yang terdahulu tidak member perhatian secukupnya kepada masalah (A) (B) (C) (D)

Mengatasi halangan2 permintaan Jurang perbezaan produktiviti sector pertanian dan pembuatan Jurang perbezaan penempatan antara kaum Mengatasi halangan2 tenaga manusia

37. Matlamat terakhir wawasan 2020 ialah pembentukan sebuah Negara Malaysia yang maju menjelang tahun 2020. Ini bermaksud (A)

Wawasan 2020 bertujuan mewujudkan Negara “ala Malaysia” yang maju dengan caranya tersendiri (B) Malaysia akan mempunyai cirri2 sebuah Negara maju menjelang tahun 2020 (C) Pada tahun 2020 Malaysia akan mencapai hasratnya mewujudkan satu masyarakat yang “sempurna” sepertimana yang ditakrifkan oleh negara2 maju yang lainnya. (D) Menjelang tahun 2020 pembangunan ekonomi Malaysia akan berkembang ke arah pembentukan Negara perindusterian yang mementingkan kualiti dan daya pengeluaran semata2. . 38. Salah satu strategi yang boleh digunakan bagi mencapai objektif Dasar Kebudayaan Kebangsaan ialah dengan (A) (B) (C) (D)

Memodenkan masyarakat di luar bandar Meninggikan taraf dan mutu kesenian Menggalakkan kemasukan budaya asing Menyekat perkembangan kebudayaan suku kaum dalam Negara

39. Berikut merupakan nilai2 yang mengutamakan pelanggan kecuali (A) (B) (C) (D)

Berbudi mulia berkecuali bersabar bersopan santun

40. seorang ketua yang mengamalkan komunikasi berkesan lebih mudah membimbing anak buahnya dalam melaksanakan tugas. Dengan teknik berkomunikasi yang jelas, segala salah faham boleh dielakkan dan tumpuan boleh ditingkatkan kepada perkara yang lebih berfaedah. Selain itu, komunikasi berkesan boleh memudahkan ketua I. II. III. IV.

menjawat jawatan yang lebih tinggi mendapatkan kerjasama kakitangan memberi arahan kepada kakitangan untuk bekerja tanpa sebarang bantahan atau rungutan membuat penilaian prestasi tahunan pegawainya.

(A) (B) (C) (D)

I dan II sahaja I dan III sahaja I dan IV sahaja II dan III sahaja

41. Salah satu etika kerja ialah menguruskan masa dengan berkesan.ia boldh dilakukan dengan (A) (B) (C) (D)

Memastikan jam berfungsi dengan baik Merancang dan melaksanakan semua tugasan dengan baik Mengagihkan semua tugasan untuk dilaksanakan oleh orang lain Membuat jadual kerja dan senarai semak setiap tugasan

42. Apakah yang dimaksudkan dengan Pensyarikatan Malaysia ? (A) (B) (C) (D)

Mana2 perkhdimatan yang boleh dijalankan oleh sector swasta akan diserahkan kepada mereka Kerajaan dan sector swasta akan menubuhkan syarikat kerjasama Kerajaan akan menyerahkan syarikat2 milik kerajaan yang tidak diuruskan dengan cekap kepada sector swasta Malaysia dianggap sebagai sebuah syarikat dimana sector awam dan swasta bekerjasama

43. Dasar penswastaan yang diamalkan oleh Negara kita bermaksud (A) (B) (C) (D)

Pemupukan k/sama yang erat antara sector swasta dan awam Memilik Negara sector swasta yang terdapat di Negara ini Menggalakkan penggunaan sains dan teknologi sebagai alat pembangunan negara Pemindahan kepada sector swasta aktiviti dan fungis yang pada tradisinya merupakan tanggung jawab sector awam

44. Nilai2 kepimpinan berikut terkandung dalam nilai dan etika dalam perkhidmatan awam (A) (B) (C) (D)

Adil, berani dan syura Bersyukur, beriman dan bertakwa Bedididkasi, bersabar dan bersopan santun Keratif, neutral dan jujur

45. Kulit fail yang mengandungi dokumen terperingkat adalah diberi warna tertentu. Kulit fail yang mengandungi dokumen diperingkat sulit adalah berwarna (A) (B) (C) (D)

kuning putih hijau merah

46. manakah di antar berikut konsep komunikasi yang terbaik ? (A) (B) (C) (D)

komunikasi Asertif komunikasi Pasif komunikasi agresif komunikasi defensif

47. Seorang pegawai yang diarahkan bertugas di luar ibu pejabat melebehi 8 jam tetapi kurang daripada 24 jam boleh menuntut (A) (B) (C) (D)

elaun harian elaun makan elaun tugas luar elaun lebih masa

48. salah satu nilai penting yang perlu dihayati oleh pegawai awam ialah “akauntabiliti”. Dalam konteks perkhidmatan awam , ia merujuk kepada (A) (B) (C) (D)

tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kebolehan dan kopetensi pegawai perubahan yang diperkenalkan sikap berkecuali atau tidak memihak

49. teras perkhidmatan awam merangkumi perkara2 berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

berdedikasi dan beriltizam berpegang teguh kepada ajaran agama berusaha mengikis sikap mementingkan diri bekerja kea rah memajukan pemikiran rakyat

50. strategi2 yang telah digubal untuk mencapai matlamat DPN seperti berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

menjadikan Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama mengujudkan system peperiksaan yang sama bagi semua mengadakan kurikulum yang berbeza bagi semua sekolah mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral dan displin

51. nilai yang berteraskan keagamaan seperti yang dijelaskan dalam nilai dan etika dalam perkhidmatan awam ialah (A) (B) (C) (D)

cekap teliti tepat bersyukur

52. berikut adalah Teras Perkhidmatan yang telah digariskan dalam Etika perkhidmatan awam I. II. III. IV.

berazam meningkatkan mutu perkhdmatan bekerja dengan penuh tanggung jawab berusaha mengikis sikap mementingkan diri mengatasi kelemahan semasa bertugas

(A) (B) (C) (D)

I dan II sahaja III dan IV sahaja I,II dan III sahaja I , II, III dan IV sahaja

53. Prof DiRaja Ungku Aziz, seorang ilmuan yang terkenal merupakan orang yang bertangungjawab dalam merealisasikan penubuhan LUTH dan juga konsep koperasi di Malaysia. Nilai2 yang ada pada diri beliau dalam merealisasikan perkara ini ialah (A) (B) (C) (D)

Kualiti dan berilmu Intelektual dan tekun Kraetiviti dan inovasi Berilmu dan berdedikasi

54. Diantara berikut , yang manakah bukan merupakan aspek berkaitan dengan penyeliaan, perancangan dan pengawalan? (A) (B) (C) (D)

Kemahiran menetapkan matlamat jangka panjang Kemahiran menyelesaikan masalah Kemahiran menyediakan bajet Kemahiran kaunseling

55. Objektif utama dasar pertanian Negara ialah memaksimumkan pendapatan melalui penggunaan sumber secara optimum melalui strategi2 berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

Pemesatan pembangunan industeri berasaskan pertanian Pembentukan semula pemasaran Pembangunan industry makanan yang dinamik Penggunaan sumber secara maksimum

56. En A mengarahkan pegawai bawahannya supaya SDP sebuah fail untuk tempoh selama sebulan. Apakah yang dimaksudkan dengan SDP ? (A) (B) (C) (D)

Simpan dalam pemerhatian Simpan dalam pemeriksaan Simpan dalam penelitian Simpan dalam perhatian

57. Selain elaun loging/bayaran sewa hotel, elaun makan dan elaun harian, seseorang anggota perkhidmatan awam yang bertugas di luar ibu pejabat boleh membuat tuntutan (A) (B) (C) (D)

Elaun tanggungan keluarga Elaun perjalanan kenderaan Elaun perumahan Elaun keraian

58. Jabatan kerajaan yang dirujuk untuk mendapatkan nasihat tentang pemeliharaan fail, penyimpanan dan penjagaan rekod2 kerajaan (A) (B) (C) (D)

Jabatan arkib negara Jabatan audit negara Perpustakaan Negara malaysia Jabatan perkhidmatan awam

59. Berikut adalah jenis2 cuti atas sebab perubatan kecuali (A) (B) (C) (D)

Cuti separuh gaji Cuti kecederaan Cuti sakit lanjutan Cuti kerantina

60. Berikut adalah ciri2 dedikasi kecuali (A) (B) (C) (D)

Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia menjalankan tugas yang dipertangungjawabkan kepada nya Tidak berputus asa dalam melaksanakan tugas dan sentiasa mengharapkan kejayaan Sentiasa mencari jln untuk tidak melaksanakan tugas dan mengharapkan simpati orang lain Sanggup menghadapi cabaran dan persaingan dalam perubahan semasa demi meningkatkan maruah agama, bangsa dan Negara.

61. En F seorang PT pekeranian dan operasi Gred N17 yang bertugas di bahagian Pendaftaran Fail telah mendapati fail yang berkaitan dengan sepucuk surat yang perlu diambil tindakan segera tidak dapat dikesan. Sebagai langkah sementara beliau perlulah (A) (B) (C) (D)

Menyimpan surat itu dalam perhatian Membuka fail baru dan masukkan surat berkenaan Menyerahkan surat it uterus kepada pegawai Membuka sampul kecil dan masukkan surat berkenaan

62. Pengurusan dan pemajuan diri juga adalah merupakan salah satu cirri etika dalam perkhidmatan awam yang merangkumi (A) (B) (C) (D)

Pembentukan personality yang bersesuaian dengan keadaan semasa Displin diri yang kuat melawan Semangat mementingkan diri sendiri Penjagaan kesihatan dan kecergasan mental dan fizikal

63. Keberkesanan pemimpin selalu dikaitkan dengan keberkesanannya untuk mengembeleng sumber berdasarkan nilai dan etika iaitu (A) (B) (C) (D)

Menggunakan segala kepakaran yang ada semaksimumnya Berjimat dalam perbelanjaan wang kerajaan Menguruskan tenaga kerja dengan cemerlang Berwawasan jelas tentang matlamat yang ingin dicapai

64. Pembuat keputusan yang berkesan perlulah mengandungi unsur2 (A) (B) (C) (D)

Kehadiran angota2 yang mashir dan berpengetahuan Penyataan masalah, pengumpulan maklumat dan ramalan kemungkinan serta perkara di luar jangkaan Penentuan risiko, ganjaran, hukuman serta pulangan yang bakal diterima oleh pembuat keputusan Garispanduan, prosedur dan manual kerja pembuatan keputusan

65. Sikap tidak bersyukur dapat dilihat melalui tindakan seperti berikut (A) (B) (C) (D)

Bekerja dengan penuh tekun tanpa mengeluarkan sebarang rungutan Sanggup mengorbankan masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas demi kepentingan bangsa, agama dan negara Tidak sekali pun menunjukkan sikap dedikasi yang sewajarnya dalam menjalankan tugasnya. Patuh dan sabar menerima semua arahan yang diberikan

66. Pilih tindakan yang perlu diambil oleh seorang pemungut apabila menerima cek sebagai bayaran wang awam (A) (B) (C) (D)

Menolak cek persendirian yang diberi Cek yang tidak dipalang hendaklah dipalang “tidak boleh niaga” apabila diterima Resit dikeluarkan apabila cek telah sempurna ditunaikan Cek dalam mata wang asing tidak sah diperlakukan dan tidak boleh diterima sebagai bayaran

67. Pilih kenyataan yang betul mengenai prosedur penyediaan minit bagi sesuatu mesyuarat (A) (B) (C) (D)

Drat minit hendaklah dikemukakan kepada pengerusi tidak lewat daripada 5 hari selepas tarikh mesyuarat Draf minit tidak perlu dirujuk kepada pengerusi Minit mesyuarat hendaklah diedarkan tidak lewat seminggu selepas tarikh mesyuarat Minit mesyuarat seboleh2nya dihadkan kepada 15 ms sahaja

68. Manakah antara berikut bukan keanggotaan jk tetap pengaduan awam (A) (B) (C) (D)

KSU Awam KP perkhidmatan awam KP BPR KJ

69. Standard kualiti keluaran dan perkhidmatan jabatan seperti yang dinyatakan dalam piagam pelanggan adalah diasaskan kepada (A) (B) (C) (D)

Standard ISO 9000- 2000 Kehendak pelanggan Kehendak jabatan Kehendak stake Holders

70. Berikut merupakan kebaikan MPK dan FM kecuali (A) (B) (C) (D)

71.

Merekodkan semua prosedur dan peraturan kerja untuk dijadikan rujukan rasmi Mengujudkan keseragaman dalam cara menjalankan kerja Menentukan jenis latihan yang bersesuaian bagi pekerja baru Mengurangkan kesilapan operasi semasa menjalankan tugas

Kenyataan yang tepat mengenai perkhidmatan kaunter yang berkualiti ialah (A) Menyediakan tempat bertugas yang selesa (B) Memuaskan hati pihak pengurusan (C) Mudah diperolehi, cepat, tiada kesilapan serta tidak membebankan pelanggan (D) Membolehkan pelanggan menikmati segala kemudahan yang disediakan oleh kerajaan

72. Pengaduan awam yang dikemukakan kepada BPA adalah meliputi semua aspek dalam pentadbiran kerajaan kecuali (A) (B) (C) (D)

Penyelewengan yang berlaku diagensi kerajaan Perkara yang berkaitan dengan dasar kerajaan Salah guna kuasa oleh penjawat awam di dalam mengendalikan urusan Tidak mematuhi undang2 peraturan mengenai pentadbiran awam

73. Tahun 1990 menandakan berkhirnya RRJP1 dan DEB. Pada 17 Jun 1991, satu dasar telah dilancarkan menandakan bermulanya RRJP2. Apakah nama dasar itu dan tempohnya ? (A) (B) (C) (D)

Dasar perindusterian Negara (1991-2000) Dasar sains dan teknologi (1991-2000) Dasar pertanian Negara (1991-2000) Dasar pembangunan Negara (1991-2000)

74. Pilih satu kenyataan yang benar mengenai fungsi dasar kualiti dalam pengurusan kualiti menyeluruh (A) (B) (C) (D)

Ia disebarkan secara lisan kepada semua pekerja Ia dirangka sebegitu rupa dengan bahasa yang berbunga2 dan indah Ia merupakan satu penyataan yang dibuat oleh semua pekerja Ia merupakan rujukan dan panduan untuk merangka dan melaksanakan usaha2 kualiti

75. Di bawah system cadangan Q anggota perkhidmatan awam di sesebuah agensi kerajaan (A) (B) (C) (D)

Bebas mengemukakan cadangan untuk mengatasi punca masalah kualiti yang timbul di jabatannya Boleh berusaha dan membuat keputusan sendiri bagi meningkatkan kualiti kerja di jabatannya Yang tidak berupaya meningkatkan kualiti kerjanya perlu ditukarkan kejabatan lain Bebas menegur dan menasihati rakan2 sejawat agar terus berusaha meningkatkan kualiti kerjanya.

76. Bagi mencapai matlamat kepastian kualiti di bawah pengurusan TQM, jabatan2 perlu mengambil tindakan2 berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

Melaksanakan pemeriksaan kualiti Menetapkan tempoh masa pencapaian Mengamalkan perancangan output Mengadakan latihan kakitangan

77. Prinsip2 berikut perlu dipatuhi oleh sesebuah agensi kerajaan sekiranya agensi berkenaan ingin merangka dan melaksanakan jenis2 pemulihan perkhidmatan, kecuali (A) (B) (C) (D)

Tidak mengakibatkan kehilangan hasil kerajaan dan perbelanjaan tambahan Tidak telus kepada saranan pelanggan untuk member cadangan kea rah pembaikan agensi Sangat bersesuaian dengan kemampuan agensi Tidak mendedahkan kerajaan kepada risiko tindakan undang2

78. Keupayaan sesebuah jabatan kerajaan mempertingkatkan produktivitinya adalah bergantung kepada (A) (B) (C) (D)

Input tenaga manusia, peralatan dan pengurusan Sejauhmana keluaran dan perkhidmatan mempunyai kualiti Sejauhmana jabatan dapat menyempurnakan proses transformasi input2 dengan cekap Persekitaran, struktur organisasi, kelengkapan modal dan tenaga manusia

79. Percambahan fikiran merupakan satu proses dimana ahli2 KMK (A) (B) (C) (D)

Mempersembahkan data Digalakkan mengeluarkan pendapat dalam perbincangan secara bebas Menganalisis sebab akibat sesuatu masalah Merancang pelaksanaan program tindakan

80. Salah satu kebaikan yang boleh diperolehi hasil daripada penggunaan fail meja adalah (A) (B) (C) (D)

Mengurangkan kesilapan2 operasi semasa menjalankan tugas Mengurangkan beban tugas yang perlu ditanggung oleh seseorang pegawai dan kakitangan Menimbulkan rasa kepuasan dalam bekerja di kalangan pegawai dan kakitangan Memudahkan orang ramai mengetahui proses kerja yang terlibat dalam mengambil sesuatu tindakan

81. Senarai tugas seseorang pegawai awam perlu dikemaskini apabila berlaku (A) (B) (C) (D)

Pertukaran pegawai Perubahan jadual tugas Perubahan cara bekerja Perubahan kepimpinan

82. Antara dasar dan program menanamkan nilai positif dikalangan pegawai perkhidmatan awam seperti yang dijelaskan dalam buku “Nilai dan Etika Dalam perkhidmatan awam adalah I II III IV

teras perkhidmatan awam anugerah kualiti PM PKPA kempen alam sekitar dan anti merokok

(A) (B) (C) (D)

I dan II sahaja III dan IV sahaja I,II dan III sahaja I, II, III dan IV

83. Pegawai yang diarahkan bekerja lebih masa daripada waktu bekerja biasa layak dibayar bayaran lebih masa tertakluk kepada syarat2 yang ditetapkan. Kumpulan perkhidmatan yang tidak layak dibayar bayaran lebih masa ialah I II III IV

kumpulan sokongan polis atau tentera berpangkat rendah penjara atau bomba kumpulan pengurusan dan profesional

(A) (B) (C) (D)

I dan II sahaja III dan IV sahaja II,III dan IV sahaja I, II, III dan IV

84. Antara ciri2 yang dapat memperlihatkan sikap bertangungjawab seseorang pegawai perkhidmatan awam adalah (A) (B) (C) (D)

Memilih kerja dan waktu yang sesuai untuk melaksanakan kerja tersebut Tidak mengharapkan orang lain menyempurnakan tugasnya Sentiasa menunjukkan muka yang manis Sentiasa menjaga imej dan maruah diri

85. Matlamat utama PIPP adalah bermatlamatkan perkara2 berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

Menjadikan sector perkilangan sebagai pemangkin pertumbuhan perindustrian negara Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber asli negara Meninggikan tahap penyelidikan dan pembangunan (R&D) teknologi tempatan Menggalakkan pertumbuhan dan penglibatan pelaburan swasta dari luar Negara

86. “Jika kita mengambil pendirian yang optimis, kita boleh menjadikan perkara yang kita lakukan mendatangkan kebahagiaan “. Kenyataan ini menggambarkan nilai Tonggak 12 (A) (B) (C) (D)

Pengaruh teladan Kekuatan sifat baik hati Keseronokan bekerja Kebijaksanaan berhemat

87. Berikut adalah tujuan2 setiap surat rasmi perlu mempunyai nombor rujukan fail dan tajuk kecuali (A) (B) (C) (D)

Memudahkan pengesanan surat2 Memudahkan untuk mengambil tindakan lanjut yang diperlukan Memudahkan untuk mengenalpasti surat tersebut adalah surat rasmi kerajaan Surat jawapan yang diterima kelak akan mempunyai tajuk yang sama dengan surat yang dihantar

88. Elaun makan tidak layak dituntut jika kemudahan makan disediakan oleh pihak penganjur . sekiranya pihak penganjur hanya menyediakan sarapan pagi dan makan tengahari, kadar elaun yang layak dituntut oleh pegawai ialah (A) (B) (C) (D)

60 % daripada elaun makan 50 % daripada elaun makan 40 % daripada elaun makan 30% daripada elaun makan

89. Elaun yang layak dibayar kepada seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar ibu pejabatnya bagi tempoh melebehi 3 bulan tetapi kurang dari 6 bulan ialah (A) (B) (C) (D)

Elaun gentian tetap Elaun loging Elaun makan Elaun penanggungan kerja

90. Jika sebuah Lembaga Perubatan memperakukan seseorang pegawai yang mdpt kemalangan jalan raya sebagai tidak sihat untuk bertugas tetapi pegawai itu ada harapan untuk sihat semula bagi perkhdimatan selanjutnya, pegawai boleh diberi kemudahan cuti berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

Cuti sakit lanjutan Cuti separuh gaji Cuti tanpa gaji Cuti pemulihan

91. Kenyataan yang tepat mengenai hukuman turun gaji ialah (A) (B) (C) (D)

Gaji boleh diturunkan secara mendatar dalam peringkat gaji yang sama Gaji boleh diturunkan dari satu peringkat ke peringkat yang lebih rendah Tempoh hukuman boleh kurang dari 12 bulan Penurunan gaji boleh melebehi tiga pergerakan gaji

92. Seseorang pegawai awam yang jatuh sakit semasa menjalankan tugas rasmi di luar ibu pejabat dan terpaksa dimasukkan ke wad hospital akan (A) (B) (C) (D)

Dikenakan bayaran wad dengan kadar yang telah ditetapkan Dikecualikan daripada bayaran wad Diberi potongan bayaran wad sebanyak 50% Diberi potongan bayaran wad dan perubatan sebanyak 30%

93. Diantara berikut, yang manakah bukan merupakan aspek berkaitan dengan penyeliaan, perancangan dan pengawalan ? (A) (B) (C) (D)

Kemahiran menetapkan matlamat jangka panjang Kemahiran menyelesaikan masalah Kemahiran menyediakan bajet Kemahiran kaunseling

94. Perkata berikut dimasukkan dalam agenda mesyuarat kecuali (A) (B) (C) (D)

Perkara2 berbangkit Kehadiran ahli2 mesyuarat Pembentangan kertas2 kerja Pengesahan minit mesyuarat yang lalu

95. Minit mesyuarat hendaklah merekodkan perkara2 berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

Senarai kehadiran mesyuarat Perkara2 yang dibincangkan Keputusan2 yang dibuat Senarai kertas kerja yang dibincangkan

96. Teknik2 yang biasa digunakan oleh ahli2 KMK dalam menyelesaikan masalah ialah I II III IV (A) (B) (C) (D)

carta tugas analisis proses lembaran semakan Histogram I dan II sahaja I dan IV sahaja II,III dan IV sahaja I,II,III dan IV sahaja

97. Kebocoran rahsia2 kerajaan kerapkali disebabkan oleh perbuatan2 berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

Berlebih lebihan ketagihan minuman keras atau dadah Bersikap peramah dan ceria terhadap orang lain Sikap suka menunjuk2 kepada orang lain Tidak cermat ketika bercakap melalui telefon

98. Perkara2 berikut adalah penting bagi pelaksanaan KMK yang berkesan I II III IV

fasilitator dan ketua kumpulan yang berpengaruh pengujudan struktur KMK latihan yang berkesan system pengikhtirafan yang berkesan

(A) (B) (C) (D)

I dan II sahaja III dan IV sahaja II,III dan IV sahaja I, II, III dan IV

99. Tindakan pelampau yang meletakkan bom bagi tujuan menggugat ketenteraman Negara adalah merujuk kepada ancaman (A) (B) (C) (D)

100. (A) (B) (C) (D)

sabotaj subversif kelemahan manusia espionaj

antara kebaikan MPK dan FM adalah seperti berikut kecuali merekod prosedur dan peraturan kerja mengujudkan keseragaman dalam cara menjalankan kerja merekodkan keputusan2 penting semasa menjalankan kerja mengurangkan arahan lisan mengenai cara menjalankan kerja

101.

kandungan ini terdapat dalam kedua2 dukumen MPK dan FM

I II III IV

objektif jabatan/pejabat carta organisasi jabatan/pejabat senarai borang yang digunakan proses kerja aktiviti2 utama

(A) (B) (C) (D)

I dan II sahaja III dan IV sahaja I,II dan III sahaja I, II, III dan IV

102. Tarikh pengesahan dalam perkhidmatan bagi seseorang pegawai awam yang telah Berjaya menyelesaikan tempoh percubaan asalnya atau yang dilanjutkan adalah pada hari pertama selepas tarikh pegawai itu (A) (B) (C) (D)

Genap tempoh percubaan yang ditetapkan Genap tempoh 3 thn percubaan dan mematuhi semua syarat yang ditetapkan Lulus peperiksaan yang ditetapkan Mematuhi semua syarat yang ditetapkan

103. Berikut adalah kenyataan yang salah mengenai kawalan mesin penyalin (A) (B) (C) (D)

Salinan yang rosak mesti disimpan bersama dokumen yang asal kakitangan yang dibenar akses kepada perkara2 terperingkat sahaja dibenar membuat salinan dokumen terperingkat seorang pegawai hendaklah dilantik untuk bertangungjawab bagi mengawasi mesin penyalin semua mesin penyalin hendaklah disimpan dibilik yang berkunci

104. peringkat keselamatan fail terperingkat hendaklah ditanda seperti berikut I II III IV

disebelah luar kulit hadapan dan belakang nombor rujukan ditulis disebelah dalam kulit hadapan tajuk fail dicatatkan disebelah dalam kulit hadapan tajuk fail dicatatkan disebelah belakang kulit fail

(A) (B) (C) (D)

I dan II sahaja III dan IV sahaja I,II dan III sahaja I, II, III dan IV

105. En A telah diarahkan oleh KJ nya untuk menghantar satu dokumen terperingkat ke luar Negara. Penghantaran dokumen tersebut boleh dibuat dengan menggunakan (A) (B) (C) (D)

System dua lapis sampul surat Utusan selamat System satu lapis sampul surat Peti atau beg berkunci

106. Cuti untuk seseorang pegawai bagi menghadiri latihan sukarela selama tidak melebehi 30 hari dalam satu2 tahun yang boleh diluluskan oleh KJ adalah (A) (B) (C) (D)

Cuti gantian Cuti tanpa gaji Cuti separuh gaji Cuti tidak berekod

107. Kerajaan boleh menghendaki seseorang pegawai itu mengosongkan rumah kerajaan untuk tujuan membaikinya atau lain2 sebab yang munasabah dengan member tempoh satu bulan dan (A) (B) (C) (D)

Memberi rumah lain sebagai ganti Tanpa bertangungjawab member pegawai itu rumah lain sebagai ganti Membayar pampas an untuk memudahkan pegawai berpindah Mengecualikan pegawai daripada sewa bagi tempoh satu bulan berkenaan

108. Prosed asas yang digunakan bagi menapis pegawai awam yang dikehendaki melihat perkara2 terperingkat setakat peringkat “sulit “ialah (A) (B) (C) (D)

Tapisan sulit Tapisan kasar Tapisan halus Tapisan terhad

109. Berikut adalah perkara yang perlu disediakan dan dipamerkan disetiap jabatan iaitu (A) (B) (C) (D)

Maklumat ICT Piagam pelanggan SKT Laporan penilaian prestasi

110. Berikut adalah elemen2 yang perlu ada untuk penyediaan surat rasmi kerajaan kecuali (A) (B) (C) (D)

Alamat pengirim Alamat penerima Tajuk dan tarikh surat No rujukan fail timbul

111. Berikut adalah cara yang membolehkan kj mengambil maklum akan sesuatu tindakan yang telah diambil dalam urusan surat menyurat di jabatannya (A) (B) (C) (D)

Menyalin setiap surat kepada kj Menggunakan system fail timbul Mengujudkan kaedah simpan dalam perhatian (SDP) Berjumpa dan memaklumkan kepada KJ mengenai setiap kandungan surat yang dikeluarkan

112. Sifat tenang, berani dan mempunyai perhitungan jauh dalam membuat keputusan yang bijaksana adalah merujuk kepada amalan positif dalam Tonggak 12 (A) (B) (C) (D) 113. (A) (B) (C) (D)

Kekuatan sifat baik hati Kemuliaan kesederhanaan Ketinggian peribadi Keutamaan kesabaran Rekod yang basah hendaklah dikeringkan dengan Kertas serap air dan kipas angin Dijemur di bwh sinaran matahari Disalai dengan api yang kecil Dibiarkan kering sendiri

114. Transformasi utama yang dicadangkan semasa semakan semula Dasar Pertanian Negara ialah (A) (B) (C) (D)

Meningkatkan pemberian subsidi pertanian kepada penduduk luar bandar Menggalakkan sector awam dan swasta meningkatkan usaha2 penyelidikan dan pembangunan ke arah pertanian moden Mempelbagaikan komoditi dan tanaman lain seperti bunga2 an atau buah2an untuk tujuan eksport Meningkatkan sinergi antara industry pertanian hiliran dan haluan

115. Strategi2 yang telah digubal untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan Negara adalah seperti berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

Mengadakan kurikulum yang berbeza bagi semua sekolah Menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama Mengujudkan system peperiksaajn yang sama bagi semua Mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral dan displin

116. System yang digunakan bagi penyediaan belanjawan kerajaan yang terkini ialah (A) (B) (C) (D) 117. (A) (B) (C) (D)

System belanjawan System belanjawan System belanjawan System belanjawan

negara traditional diubahsuai program dan prestasi

Berikut berupakan saluran kawalan kewangan kerajaan, kecuali Badan perundangan perbendaharaan jabatan akauntan negara pegawai pengawal

118. dokumen yang boleh disimpan di dalam peti besi adalah seperti berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

setem buku kaunterfoil wang tunai persendirian wang tunai akaun amanah

119. istilah resit lazim ditemui dalam perakaunan awam. Apakah yang dimaksudkan dengan resit resmi? (A) (B) (C) (D)

Satu rekod kewangan Dokumen akuan terima wang kepada pegawai awam Lessen atau tekit bukan merupakan resit resmi Baucer pembayaran oleh pegawai awam secara potong gaji

120. Proses komunikasi mempunyai beberapa elemen yang mempengaruhi keberkesanannya. Yang manakah antara berikut bukan merupakan elemen dalam proses komunikasi ? (A) (B) (C) (D)

Orang yang mempunyai mesej untuk disampaikan Pemilihan perkataan yang tidak tepat dan terlalu umum Tindakbalas terhadap penerimaan dan pemahaman mesej oleh orang yang menjadi sasaran mesej Orang yang menjadi sasaran mesej

121. Senarai tugas seseorang pegawai awam perlu dikemaskini apabila berlaku (A) (B) (C) (D)

Pertukaran pegawai Perubahan jadual tugas Perubahan cara bekerja Perubahan kepimpinan

122. Antara dasar dan program menanamkan nilai positif dikalangan pegawai perkhidmatan awam seperti yang dijelaskan dalam buku “Nilai dan Etika Dalam perkhidmatan awam adalah I II III IV

teras perkhidmatan awam anugerah kualiti PM PKPA kempen alam sekitar dan anti merokok

(A) (B) (C) (D)

I dan II sahaja III dan IV sahaja I,II dan III sahaja I, II, III dan IV

123. Pegawai yang diarahkan bekerja lebih masa daripada waktu bekerja biasa layak dibayar bayaran lebih masa tertakluk kepada syarat2 yang ditetapkan. Kumpulan perkhidmatan yang tidak layak dibayar bayaran lebih masa ialah I II III IV

kumpulan sokongan polis atau tentera berpangkat rendah penjara atau bomba kumpulan pengurusan dan profesional

(A) (B) (C) (D)

I dan II sahaja III dan IV sahaja II,III dan IV sahaja I, II, III dan IV

124. Antara ciri2 yang dapat memperlihatkan sikap bertangungjawab seseorang pegawai perkhidmatan awam adalah (A) (B) (C) (D)

Memilih kerja dan waktu yang sesuai untuk melaksanakan kerja tersebut Tidak mengharapkan orang lain menyempurnakan tugasnya Sentiasa menunjukkan muka yang manis Sentiasa menjaga imej dan maruah diri

125. (A) (B) (C) (D)

Matlamat utama PIP adalah bermatlamatkan perkara2 berikut kecuali Menjadikan sector perkilangan sebagai pemangkin pertumbuhan perindustrian negara Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber asli negara Meninggikan tahap penyelidikan dan pembangunan (R&D) teknologi tempatan Menggalakkan pertumbuhan dan penglibatan pelaburan swasta dari luar Negara

126. “Jika kita mengambil pendirian yang optimis, kita boleh menjadikan perkara yang kita lakukan mendatangkan kebahagiaan “. Kenyataan ini menggambarkan nilai Tonggak 12 (A) (B) (C) (D)

Pengaruh teladan Kekuatan sifat baik hati Keseronokan bekerja Kebijaksanaan berhemat

127. Berikut adalah tujuan2 setiap surat rasmi perlu mempunyai nombor rujukan fail dan tajuk kecuali (A) (B) (C) (D)

Memudahkan pengesanan surat2 Memudahkan untuk mengambil tindakan lanjut yang diperlukan Memudahkan untuk mengenalpasti surat tersebut adalah surat rasmi kerajaan Surat jawapan yang diterima kelak akan mempunyai tajuk yang sama dengan surat yang dihantar

128. Elaun makan tidak layak dituntut jika kemudahan makan disediakan oleh pihak penganjur . sekiranya pihak penganjur hanya menyediakan sarapan pagi dan makan tengahari, kadar elaun yang layak dituntut oleh pegawai ialah (A) (B) (C) (D)

60 % daripada elaun makan 50 % daripada elaun makan 40 % daripada elaun makan 30% daripada elaun makan

129. Elaun yang layak dibayar kepada seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar ibu pejabatnya bagi tempoh melebehi 3 bulan tetapi kurang dari 6 bulan ialah (A) (B) (C) (D)

Elaun gentian tetap Elaun loging Elaun makan Elaun penanggungan kerja

130. Jika sebuah Lembaga Perubatan memperakukan seseorang pegawai yang mdpt kemalangan jalan raya sebagai tidak sihat untuk bertugas tetapi pegawai itu ada harapan untuk sihat semula bagi perkhdimatan selanjutnya, pegawai boleh diberi kemudahan cuti berikut kecuali (A) (B) (C) (D) 131. (A) (B) (C) (D)

Cuti sakit lanjutan Cuti separuh gaji Cuti tanpa gaji Cuti pemulihan Kenyataan yang tepat mengenai hukuman turun gaji ialah Gaji boleh diturunkan secara mendatar dalam peringkat gaji yang sama Gaji boleh diturunkan dari satu peringkat ke peringkat yang lebih rendah Tempoh hukuman boleh kurang dari 12 bulan Penurunan gaji boleh melebehi tiga pergerakan gaji

132. Seseorang pegawai awam yang jatuh sakit semasa menjalankan tugas rasmi di luar ibu pejabat dan terpaksa dimasukkan ke wad hospital akan (A) (B) (C) (D)

Dikenakan bayaran wad dengan kadar yang telah ditetapkan Dikecualikan daripada bayaran wad Diberi potongan bayaran wad sebanyak 50% Diberi potongan bayaran wad dan perubatan sebanyak 30%

133. Diantara berikut, yang manakah bukan merupakan aspek berkaitan dengan penyeliaan, perancangan dan pengawalan ? (A) (B) (C) (D) 134. (A) (B) (C) (D) 135. (A) (B) (C) (D)

Kemahiran menetapkan matlamat jangka panjang Kemahiran menyelesaikan masalah Kemahiran menyediakan bajet Kemahiran kaunseling Perkata berikut dimasukkan dalam agenda mesyuarat kecuali Perkara2 berbangkit Kehadiran ahli2 mesyuarat Pembentangan kertas2 kerja Pengesahan minit mesyuarat yang lalu Minit mesyuarat hendaklah merekodkan perkara2 berikut kecuali Senarai kehadiran mesyuarat Perkara2 yang dibincangkan Keputusan2 yang dibuat Senarai kertas kerja yang dibincangkan

136. Teknik2 yang biasa digunakan oleh ahli2 KMK dalam menyelesaikan masalah ialah I II III IV (A) (B) (C) (D)

carta tugas analisis proses lembaran semakan Histogram I dan II sahaja I dan IV sahaja II,III dan IV sahaja I,II,III dan IV sahaja

137. Kebocoran rahsia2 kerajaan kerapkali disebabkan oleh perbuatan2 berikut kecuali (A) (B) (C) (D) 138.

Berlebih lebihan ketagihan minuman keras atau dadah Bersikap peramah dan ceria terhadap orang lain Sikap suka menunjuk2 kepada orang lain Tidak cermat ketika bercakap melalui telefon Perkara2 berikut adalah penting bagi pelaksanaan KMK yang berkesan

I II III IV

fasilitator dan ketua kumpulan yang berpengaruh pengujudan struktur KMK latihan yang berkesan system pengikhtirafan yang berkesan

(A) (B) (C) (D)

I dan II sahaja III dan IV sahaja II,III dan IV sahaja I, II, III dan IV

139. Tindakan pelampau yang meletakkan bom bagi tujuan menggugat ketenteraman Negara adalah merujuk kepada ancaman (A) (B) (C) (D)

140. (A) (B) (C) (D)

sabotaj subversif kelemahan manusia espionaj

antara kebaikan MPK dan FM adalah seperti berikut kecuali merekod prosedur dan peraturan kerja mengujudkan keseragaman dalam cara menjalankan kerja merekodkan keputusan2 penting semasa menjalankan kerja mengurangkan arahan lisan mengenai cara menjalankan kerja

141.

kandungan ini terdapat dalam kedua2 dukumen MPK dan FM

I II III IV

objektif jabatan/pejabat carta organisasi jabatan/pejabat senarai borang yang digunakan proses kerja aktiviti2 utama

(A) (B) (C) (D)

I dan II sahaja III dan IV sahaja I,II dan III sahaja I, II, III dan IV

142. Tarikh pengesahan dalam perkhidmatan bagi seseorang pegawai awam yang telah Berjaya menyelesaikan tempoh percubaan asalnya atau yang dilanjutkan adalah pada hari pertama selepas tarikh pegawai itu (A) (B) (C) (D)

Genap tempoh percubaan yang ditetapkan Genap tempoh 3 thn percubaan dan mematuhi semua syarat yang ditetapkan Lulus peperiksaan yang ditetapkan Mematuhi semua syarat yang ditetapkan

143. Berikut adalah kenyataan yang salah mengenai kawalan mesin penyalin (A) (B) (C) (D)

Salinan yang rosak mesti disimpan bersama dokumen yang asal kakitangan yang dibenar akses kepada perkara2 terperingkat sahaja dibenar membuat salinan dokumen terperingkat seorang pegawai hendaklah dilantik untuk bertangungjawab bagi mengawasi mesin penyalin semua mesin penyalin hendaklah disimpan dibilik yang berkunci

144. peringkat keselamatan fail terperingkat hendaklah ditanda seperti berikut I II III IV

disebelah luar kulit hadapan dan belakang nombor rujukan ditulis disebelah dalam kulit hadapan tajuk fail dicatatkan disebelah dalam kulit hadapan tajuk fail dicatatkan disebelah belakang kulit fail

(A) (B) (C) (D)

I dan II sahaja III dan IV sahaja I,II dan III sahaja I, II, III dan IV

145. En A telah diarahkan oleh KJ nya untuk menghantar satu dokumen terperingkat ke luar Negara. Penghantaran dokumen tersebut boleh dibuat dengan menggunakan (A) (B) (C) (D)

System dua lapis sampul surat Utusan selamat System satu lapis sampul surat Peti atau beg berkunci

146. Cuti untuk seseorang pegawai bagi menghadiri latihan sukarela selama tidak melebehi 30 hari dalam satu2 tahun yang boleh diluluskan oleh KJ adalah (A) (B) (C) (D)

Cuti gantian Cuti tanpa gaji Cuti separuh gaji Cuti tidak berekod

147. Kerajaan boleh menghendaki seseorang pegawai itu mengosongkan rumah kerajaan untuk tujuan membaikinya atau lain2 sebab yang munasabah dengan member tempoh satu bulan dan (A) (B) (C) (D)

Memberi rumah lain sebagai ganti Tanpa bertangungjawab member pegawai itu rumah lain sebagai ganti Membayar pampas an untuk memudahkan pegawai berpindah Mengecualikan pegawai daripada sewa bagi tempoh satu bulan berkenaan

148. Prosed asas yang digunakan bagi menapis pegawai awam yang dikehendaki melihat perkara2 terperingkat setakat peringkat “sulit “ialah (A) (B) (C) (D)

Tapisan sulit Tapisan kasar Tapisan halus Tapisan terhad

149. Berikut adalah perkara yang perlu disediakan dan dipamerkan disetiap jabatan iaitu (A) (B) (C) (D)

Maklumat ICT Piagam pelanggan SKT Laporan penilaian prestasi

150. Berikut adalah elemen2 yang perlu ada untuk penyediaan surat rasmi kerajaan kecuali (A) (B) (C) (D)

Alamat pengirim Alamat penerima Tajuk dan tarikh surat No rujukan fail timbul

151. Berikut adalah cara yang membolehkan kj mengambil maklum akan sesuatu tindakan yang telah diambil dalam urusan surat menyurat di jabatannya (A) (B) (C) (D)

Menyalin setiap surat kepada kj Menggunakan system fail timbul Mengujudkan kaedah simpan dalam perhatian (SDP) Berjumpa dan memaklumkan kepada KJ mengenai setiap kandungan surat yang dikeluarkan

152. Sifat tenang, berani dan mempunyai perhitungan jauh dalam membuat keputusan yang bijaksana adalah merujuk kepada amalan positif dalam Tonggak 12 (A) (B) (C) (D) 153. (A) (B) (C) (D)

Kekuatan sifat baik hati Kemuliaan kesederhanaan Ketinggian peribadi Keutamaan kesabaran Rekod yang basah hendaklah dikeringkan dengan Kertas serap air dan kipas angin Dijemur di bwh sinaran matahari Disalai dengan api yang kecil Dibiarkan kering sendiri

154. Transformasi utama yang dicadangkan semasa semakan semula Dasar Pertanian Negara ialah (A) (B) (C) (D)

Meningkatkan pemberian subsidi pertanian kepada penduduk luar bandar Menggalakkan sector awam dan swasta meningkatkan usaha2 penyelidikan dan pembangunan ke arah pertanian moden Mempelbagaikan komoditi dan tanaman lain seperti bunga2 an atau buah2an untuk tujuan eksport Meningkatkan sinergi antara industry pertanian hiliran dan haluan

155. Strategi2 yang telah digubal untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan Negara adalah seperti berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

Mengadakan kurikulum yang berbeza bagi semua sekolah Menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama Mengujudkan system peperiksaajn yang sama bagi semua Mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral dan displin

156. System yang digunakan bagi penyediaan belanjawan kerajaan yang terkini ialah (A) (B) (C) (D) 157. (A) (B) (C) (D)

System belanjawan System belanjawan System belanjawan System belanjawan

negara traditional diubahsuai program dan prestasi

Berikut berupakan saluran kawalan kewangan kerajaan, kecuali Badan perundangan perbendaharaan jabatan akauntan negara pegawai pengawal

158. dokumen yang boleh disimpan di dalam peti besi adalah seperti berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

setem buku kaunterfoil wang tunai persendirian wang tunai akaun amanah

159. istilah resit lazim ditemui dalam perakaunan awam. Apakah yang dimaksudkan dengan resit resmi? (A) (B) (C) (D)

Satu rekod kewangan Dokumen akuan terima wang kepada pegawai awam Lessen atau tekit bukan merupakan resit resmi Baucer pembayaran oleh pegawai awam secara potong gaji

160. Proses komunikasi mempunyai beberapa elemen yang mempengaruhi keberkesanannya. Yang manakah antara berikut bukan merupakan elemen dalam proses komunikasi ? (A) (B) (C) (D)

Orang yang mempunyai mesej untuk disampaikan Pemilihan perkataan yang tidak tepat dan terlalu umum Tindakbalas terhadap penerimaan dan pemahaman mesej oleh orang yang menjadi sasaran mesej Orang yang menjadi sasaran mesej

161. Pn Halimah telah diarahkan untuk menghantar dokumen terperingkat ke Jabatan Arkib Negara melalui sistem satu lapis sampul surat. Beliau hendaklah memastikan surat tersebut dihantar melalui (A) (B) (C) (D)

Beg berkunci. Sistem Pos setempat Pegawai Keselamatan Penghantar Cepat yang berdaftar

162. Maklumat perkhidmatan berikut perlu dicatat dalam Rekod Perkhidmatan seseorang pegawai, kecuali (A) (B) (C) (D)

Kursus2 yang dihadiri Tindakan tatatertib yang dikenakan Tindakan pengesanan dalam perkhidmatan Keputusan peperiksaan tahap lulus sahaja.

163. Berikut adalah cara yang membolehkan Ketua Jabatan mengambil maklum akan sesuatu tindakan yang telah diambil dalam urusan surat menyurat di jabatannya. (A) (B) (C) (D)

Menggunakan sistem fail timbul (float file) Menyalin setiap surat kepada Ketua Jabatan Mengujudkan kaedah Simpan Dalam Perhatian (SDP) Berjumpa dan memaklumkan kepada Ketua Jabatan mengenai setiap kandungan surat yang dikeluarkan..

164. Berikut merupakan salah satu cara bagi menyelenggara, memelihara dan melupuskan rekod awam. (A) (B) (C) (D)

Memusnahkan rekod awam apabila ianya telah rosak Memasukkan semua rekod awam ke dalam bilik kebal Mengadakan bilik rekod dengan kelengkapan dan peralatan yang sesuai Melupuskannya setelah fail menjadi tebal sehingga ketebalan melebehi lima(5) sm..

165. Standard kualiti keluaran dan perkhidmatan jabatan seperti yang dinyatakan dalam Piagam Pelanggan adalah diasaskan kepada (A) (B) (C) (D)

Kehendak jabatan Kehendak pelanggan Kehendak Stake Holders Standard ISO 9000:2000

166. En. Shazmin yang ditawarkan jawatan Pembantu Tadbir(p/o) dikehendaki membuat Akuan Berkanun di hadapan Pesuruhjaya Sumpan. Tujuannya ialah untuk memastikan beliau (A) (B) (C) (D)

Tidak mempunyai sebarang rekod jenayah Sanggup bekerja lebih masa apabila keadaan memerlukan Tidak membocorkan rahsia kerajaan kepada musuh negara Sanggup berkhidmat dengan kerajaan secara sepenuh masa.

167. Jenis elaun yang dibayar kerana menjalankan kerja yang sama atau lebih tinggi daripada jawatan hakikinya disamping menjalankan tugasnya sendiri adalah mereujuk kepada Elaun (A) (B) (C) (D)

Gantian Memangku Tanggung Kerja Kerja Lebih Masa

168. Pegawai yang diarahkan bertugas lebih masa pada hari bekerja biasa, hari cuti am atau hari kelepasan mingguan boleh dipertimbangkan (A) (B) (C) (D)

Cuti Rehat Cuti Gantian Cuti Tanpa Gaji Cuti Separuh Hari

169. Pn A, seorang Pembantu Tadbir(p/o) dan keluarganya layak mendapat rawatan dan ubat percuma dihospital kerajaan. Dibawah Perintah Am Bab F, tafsiran “keluarga” yang dimaksudkan kepada Pn A adalah seperti berikut, kecuali (A) (B) (C) (D)

Adiknya anaknya Suaminya Ibu bapanya yang sah

170. Antara berikut, dalam keadaan manakah pegawai dalam Kumpulan Sokongan layak dibayar Bayaran Lebih Masa ? I. II. III. IV.

Kerja yang tidak berkaitan dengan tugas Kerja yang boleh ditangguhkan Kerja kecemasan Kerja yang melebehi bidang tugas biasa pegawai.

(E) (F) (G) (H)

I dan II sahaja II dan IV sahaja I dan III sahaja III dan IV sahaja

171. Wang tunai sebanyak RM 300.00 dan cek bernilai RM 2000.00 diterima pada jam 11.00 pagi dan ia hendaklah dimasukkan ke bank pada (A) (B) (C) (D)

Akhir bulan Hari terimaan Keesokan hari Hari kerja terakhir dalam bulan berkenaan

172. Setiap Pemungut mestilah menyelenggara satu daftar yang menunjukkan semua wang dan cek terbuka yang dikeluarkan. Daftar tersebuat dikenali sebagai (A) (B) (C) (D)

Daftar pemungut Daftar pembayaran Daftar borang hasil Daftar simpan selamat

173. Diantara berikut, yang manakah bukan merupakan aspek berkaitan dengan penyeliaan, perancangan dan pengawalan ? (A) (B) (C) (D)

Kemahiran Kaunseling Kemahiran menyediakan bajet Kemahiran menyelesaikan masalah Kemahiran menetapkan matlamat jangka panjang.

174. Dasar Pembangunan Nasional menggariskan pendekatan baru dalam program pelaksanannya iaitu seperti berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

Pembasmian kemiskinan Pencapaian berkualiti dan berkekalan Peningkatan kemahiran sumber manusia Persaingan dalam pasaran a/bangsa

175. Perkara2 berikut adalah penting bagi pelaksanaan Kumpulan Meningkat Mutu Kerja yang berkesan I. II. III. IV.

Latihan yang berkesan Pewujudan struktur Kumpulan Meningkat Mutu Kerja Sistem pengiktirafan yang berkesan Fasilitator dan ketua kumpulan yang berpengaruh

(A) I dan II sahaja (B) III dan IV sahaja (C) I , II dan III sahaja (D) I, II, III dan IV sahaja

176. Dalam komunikasi, ada beberapa faktor yang mesti wujud untuk mendapatkan komunikasi berkesan, kenyataan yang benar ialah (A) (B) (C) (D)

Bahan yang mudah dan alat yang baik Mesti ada pengirim, mesej dan penerima Mesti ada telefon, mesej dan buku catatan Mesti ada media masa, mesej dan penerima

177. Manakah pernyataan di bawah bukan merupan objektif bagi Dasar Pensyarikatan Malaysia ?. I. II. III.

IV.

Menarik pelabur asing Mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran kerajaan Menghapuskan sifat “permusuhan” di antara sektor awam dan sektor swasta dengan menggalakkan perkongsian maklumat, dan saling faham memahami akan prosedur dan matlamat kedua belah pihak. Mewujudkan kerjasama erat, bermakna dan berkesan antara sektor awam dan sektor swasta demi pembangunan negara bagi mencapi faedah bersama.

(A) I dan II sahaja (B) II dan III sahaja (C) II , III dan IV sahaja (D) I, II, III dan IV sahaja 178. Pengurusan dan pemajuan diri juga adalah merupakan salah satu ciri etika dalam perkhidmatan awam yang merangkumi (A) (B) (C) (D)

Displin diri yang kuat melawan Semangat mementingkan diri sendiri Penjagaan kesihatan dan kecergasan mental dan fizikal Pembentukan personaliti yang bersesuaian dengan keadaan semasa

179. Strategi pelaksanaan Dasar Sains & Teknologi telah digubal untuk memajukan sektor perindustrian yang dinamik. Antara strategi tersebuat adalah seperti berikut I. II. III. IV.

Menggalakkan perundingan dan kerjasama dengan sektor swasta Pusat S&T ditubuhkan bagi pengumpulan data mengenai sumber sumber S&T Pemindahan teknologi tidak digalakkan untuk memberi pemindahan teknologi tempatan. Mempertingkatkan kemahiran penggunaan komputer dalam pelajaran, industri dan penyelidikan.

(A) I , II dan III sahaja (B) I, III dan IV sahaja (C) II , III dan IV sahaja (D) I, II, III dan IV sahaja

180. Keberkesanan pemimpin selalu dikaitkan dengan keberkesanannya untuk mengembeleng sumber berasaskan nilai dan etika iaitu (A) (B) (C) (D)

Berjimat dalam perbelanjaan wang kerajaan Mengurus tenaga kerja dengan cemerlang Berwawasan jelas tentang matlamat yang ingin dicapai menggunakan segala kepakaran yang ada semaksimumnya

181. Pengukuran produktiviti membolehkan sesebuah agensi kerajaan menikmati faedah2 berikut, kecuali (A) (B) (C) (D)

Menentukan kos operasi organisasi Mempermudahkan sistem dan prosedur yang ada Mengenalpasti bidang2 untuk meningkatkan produktiviti Meningkatkan fleksibeliti operasi dari segi penggunaan tenaga manusia dan peralatan organisasi

182. Untuk mencapai matlamat Dasar Penswastaan yang ditetapkan, kerajaan membenarkan beberapa bentuk penswastaan seperti berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

pajakan penjualan perkongsian kontrak pengurusan

183. dasar pembangunan nasional menggariskan pendekatan baru dalam prgram pelaksanaannya iaitu seperti berikut , kecuali (A) (B) (C) (D)

pembasmian kemiskinan pencapaian berkualiti dan berkekalan peningkatan kemahiran sumber manusia persaingan dalam pasaran a/bangsa

184. antara kebaikan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja adalah seperti berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

merekodkan prosedur dan peraturan kerja mewujudkan keseragaman dalam cara menjalankan kerja mengurangkan arahan lisan mengenai cara menjalankan kerja merekodkan keputusan2 penting semasa menjalankan kerja

185. En F, telah dilantik sebagai penolong pegawai tadbir pada 1 Jun 2009. Berikut adalah sebahagian syarat pengesahan dalam perkhidmatan bagi beliau, kecuali (A) Disahkan sihat (B) Lulus peperiksaan yang disyaratkan (C) Menjalani tempoh percubaan dengan jayanya (D) Mendapatkan perakuan daripada Ketua Jabatan

186. (A) (B) (C) (D)

Pembuatan keputusan yang berkesan perlulah mengandungi unsur Kehadiran anggota2 yang mahir dan berpengetahuan Garispanduan, prosedur dan manual kerja pembuatan keputusan Penentuan risiko, ganjaran, hukuman serta pulangan yang bakal bakal diterima oleh pembuat keputusan Pernyataan masalah, pengumpulan maklumat dan ramalan kemungkinan serta perkara diluar jangkaan.

187. Kelebihan manusia adalah antara faktor yang menyebabkan kebocoran maklumat rasmi kerajaan walaupun kadang kala ianya berlaku secara sengaja . manakah antara tindakan berikut berlaku kerana faktor tersebuat ? (A) (B) (C) (D) 188. (A) (B) (C) (D)

Keinginan hendak menunjuk2 Bercakap dengan rakan2 semasa bertugas Tiada alat penggera atau kamera litar tertutup Banjir yang menyebabkan kerosakan dokumen terperingkat Sikap tidak bersyukur dapat dilihat melalui tindakan seperti patuh dan sabar menerima semua arahan yang diberikan Bekerja dengan penuh tekun tanpa mengeluarkan sebarang rungutan Tidak sekalipun menunjukkan sikap dedikasi yang sewajarnya dalam menjalankan tugas Sanggup mengorbankan masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas demi kepentingan agama, bangsa dan negara.

189. Berikut merupakan kebaikan penyediaan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja kecuali (A) (B) (C) (D)

Mewujudkan keseragaman dalam cara menjalankan kerja Mengurangkan kesilapan operasi semasa menjalankan tugas Menentukan jenis latihan yang bersesuaian bagi pekerja baru Merekodkan semua prosedur dan peraturan kerja untuk dijadikan rujukan rasmi.

190. Manakah antara berikut perlu disediakan dan dipamerkan di setiap jabatan (A) (B) (C) (D)

Maklumat ICT Piagam pelanggan Manual Prosedur Kerja Sasaran Kerja Tahunan

191. Pembayaran2 dalam bentuk cek dan wang tunai yang dibuat kepada jabatan2 kerajaan hendaklah dimasukkan ke dalam bank. Amaun setiap satu masukan hendaklah dicatatkan dalam (A) (B) (C) (D) 192. (A) (B) (C) (D)

fail buku tunai daftar borang hasil borang penyataan bulanan apakah yang dimasukkan dengan akauntabliti ? pengurusan kewangan dalam dalam sesebuah organisasi satu sistem undang2 dan peraturan kewangan peringkat kawalan dan pelaksanaan dalam pengurusan kewangan jabatan tangung jawab seseorang terhadap tugas2 yang perlu dilaksanakan

193. jika terdapat pindaan dalam minit mesyuarat lepas , apakah format yang sesuai untuk diletakkan catatan pindaan tersebuat dalam minit mesyuarat kali ini. (A) (B) (C) (D)

penutup hal-hal lain perkara2 berbangkit pengesahan minit mesyuarat

194. Satu proses psikologi yang meransang dan mengamalkan tindakan secara berterusan bagi mencapai sesuatu matlamat boleh didefinisikan sebagai (A) (B) (C) (D)

diskusi motivasi persepsi komunikasi

195. Penghayatan nilai2 profesionalisme adalah amat penting ke arah pembangunan negara dan memajukan pemikiran rakyat. semua nilai2 berikut adalah nilai profesionalisme, kecuali. (A) (B) (C) (D)

adil berilmu kreatif neutraliti

196. Transformasi utama yang dicadangkan semasa semakan semula Dasar Pertanian Negara ialah (A) (B) (C) (D)

meningkatkan sinergi antara industri pertanian hiliran dan haluan meningkatkan pemberian subsidi pertanian kepada penduduk luar bandar mempelbagaikan komoditi dan tanaman lain seperti bunga bungan atau buah2an untuk tujuan eksport menggalakkan sektor awam dan swasta meningkatkan usaha penyelidikan dan pembangunan ke arah pertanian moden

197. Berikut adalah kenyataan yang salah mengenai kawalan mesin penyalin (A) (B) (C) (D)

salinan yang rosak mesti disimpan bersama dokumen asal kakitangan yang dibenar akses kepada perkara2 terperingkat sahaja dibenarkan membuat salinan dokumen terperingkat seorang pegawai hendaklah dilantik untuk bertangungjawab bagi mengawasi mesin penyalin semua mesin penyalin hendaklah disimpan di bilik yang berkunci

198. Teknik2 yang biasa digunakan oleh ahli2 Kumpulan Meningkat Mutu Kerja dalam menyelesaikan masalah ialah I. Histogram II. Carta Turus III. Analisis proses. IV. Lembaran Semakan. (A) I dan II sahaja (B) I dan IV sahaja (C) II , III dan IV sahaja (D) I, II, III dan IV sahaja 199. Fail Meja yang perlu disediakan oleh seseorang pegawai awam adalah berasaskan kepada. (A) Objektif utama pejabat (B) Sasaran Kerja Tahunan pegawai (C) Tugas dan tangungjawab individu (D) Sejarah dan rasional penubuhan jabatan 200. Surat merupakan salah satu cara perhubungan yang penting diantara agensi kerajaan dan orang ramai. Berikut adalah tujuan surat disediakan I. Mendapatkan maklumat II. Menyampaikan maklumat III. Mengemukakan idea baru. IV. Memberi arahan dan keputusan. (A) I dan II sahaja (B) I dan IV sahaja (C) II , III dan IV sahaja (D) I, II, III dan IV sahaja

201. Setelah mendapat surat tawaran pelantikan, Cik Zuraidah dari Pulau Pinang telah melaporkan diri di Putrajaya. Bagi penempatan pertama, beliau layak menuntut (A) (B) (C) (D)

Tambang perjalanan Pemberian perpindahan Elaun tambang gantian Elaun makan dan sewa hotel

202. Nilai yang berteraskan keagamaan seperti yang dijelaskan dalam nilai dan etika dalam perkhidmatan awam ialah (A) (B) (C) (D)

cekap teliti tepat bersyukur

203. puan S sekeluarga yang menduduki rumah kerajaan bercadang berpindah ke rumah baru beliau di JB. Oleh sebab itu, beliau perlu melaporkan kepada pegawai perumahan dalam tempoh (A) (B) (C) (D)

14 hari selepas keluar dari rumah kerajaan 14 hari sebelum keluar dari rumah kerajaan 21 hari selepas keluar dari rumah kerajaan 21 hari sebelum keluar dari rumah kerajaan

204. Jika terdapat pindaan dalam minit mesyuarat yang lepas, catatan pindaaan tersebut dalam minit mesyuarat kali ini hendaklah dicatatkan dalam butiran (A) (B) (C) (D)

penutup hal-hal lain perkara2 berbangkit pengesahan minit mesyuarat

205. System yang digunakan bagi penyediaan belanjawan kerajaan yang terkini ialah (A) (B) (C) (D)

system belanjawan negara system belanjawan traditional system belanjawan diubahsuai system belanjawan program dan prestasi

206. Cuti sakit merupakan kemudahan yang diberikan kepada seseorang pegawai awam dan kuasa meluluskan Cuti Sakit terletak kepada (A) (B) (C) (D)

Ketua jabatan Pegawai Tadbir Lembaga Perubatan Pegawai perubatan yang memeriksa

207. Bagaimanakah seseorang pegawai awam menjelaskan bil bil yang dikenakan terhadapnya dihospital kerajaan ? (A) (B) (C) (D)

Bayaran secara tunai sahaja Bayaran melalui panjar jabatan Bayaran secara potongan gaji Bayaran secara tunai atau potongan gaji

208. Proses komunikasi mempunyai beberapa elemen yang mempengaruhi keberkesanannya. Manakah antara berikut buksn merupakan elemen dalam proses komunikasi ? (A) (B) (C) (D)

209. (A) (B) (C) (D) 210. (A) (B) (C) (D)

Orang yang menjadi sasaran mesej Orang yang mempunyai mesej untuk disampaikan Pemiilihan perkataan yang tidak tepat dan terlalu umum tindakbalas terhadap penerimaan dan pemahaman mesej oleh orang yang menjadi sasaran mesej

Corak kerja berikut boleh dibayar bayaran lebih masa, kecuali kerja kerja kecemasan kerja kerja yang dilakukan diluar waktu kerja biasa kerja kerja yang perlu diuruskan dalam jangka masa lama kerja mustahak dan tidak boleh ditangguhkan kepada hari berikut nya Berikut adalah antara tugas tugas urusetia sesuatu mesyuarat kecuali menyediakan minit mesyuarat melaksanakan keputusan mesyuarat merancang dan mengatur mesyuarat menghantar surat jemputan mesyuarat

211. Bagi mencapai matlamat dasar penswastaan yang ditetapkan kerajaan membenarkan beberapa bentuk penswastaan seperti berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

pajakan penjualan perkongsian kontrak pengurusan

212. Agensi yang bertindak sebagai urusetia bagi anugerah inovasi perkhidmatan awam ialah (A) (B) (C) (D)

Jabatan Perdana Menteri Jabatan perkhidmatan awam Kementerian Sains & Inovasi Unit Pemodenan Tadbiran & Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

213. Kaedah yang boleh digunakan bagi melaksanakan system maklum balas adalah seperti berikut, kecuali (A) (B) (C) (D)

Analisis aduan Pengesanan berita Kajian pakar runding Borang maklum balas pelanggan

214. Kumpulan meningkat mutu kerja (KMK) adalah dinasihatkan supaya tidak membincangkan beberapa perkara berkaitan dengan (A) (B) (C) (D)

Proses kerja System fail jabatan Belanjawan jabatan Prosedur pengeluaran lessen

215. Fail meja yang perlu disediakan oleh seseorang pejawai awam adalah berasaskan kepada (A) (B) (C) (D)

Objektif utama pejabat Sasaran kerta tahunan pegawai Tugas dan tanggung jawab individu Sejarah dan rational penubuhan jabatan

216. Diantara prinsip prinsip yang menyokong pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) adalah seperti berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

Mengukuh semangat berpasukan Memberikan latihan dan pengiktirafan Menjamin kepuasan hati pegawai awam Mengadakan perancangan strategic kualiti

217. Prinsip prinsip yang menyokong pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) adalah seperti berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

perancangan strategic kualiti sokongan pengurusan atasan mengadakan pengukuran prestasi menekankan pencapaian jangka pendek

218. Seseorang pegawai awam yang telah dilantik ke dalam perkhidmatan awam akan melalui tempoh percubaan selama (A) satu tahun sahaja (B) dua tahun sahaja (C) satu hingga tiga tahun (D) dua hingga empat tahun 219. Seseorang pegawai tidak layak dibayar Elaun perjalanan Kenderaan apabila (A) kemudahan kenderaan disediakan oleh pihak penganjur (B) terpaksa berkenderaan sendiri kerana hal yang mustahak (C) terdapat tugas rasmi di beberapa tempat lain sepanjang perjalanan (D) menggunakan kenderaan yang mempunyai lebih daripada 26 kuasa kuda 220. Cuti untuk seorang pegawai bagi menghadiri latihan sukarela selama tidak melebehi 30 hari dalam satu2 tahun yang boleh diluluskan oleh ketua jabatan adalah (A) cuti gantian (B) cuti tanpa gaji (C) cuti separuh gaji (D) cuti tidak berekod

221. Pihak berkuasa pusat bagi perolehan kerajaan sama ada di Malaysia atau di luar Negara ialah (A) (B) (C) (D) 222. (A) (B) (C) (D)

Wisma Putra perbendaharaan Jabatan Perdana Menteri Jabatan Akauntan Negara Tarikh bermulanya Cuti bersalin bagi pegawai adalah Bermula dari tarikh memasuki wad bersalin Pada hari kedua pegawi berkenaan bersalin Terpulang kepada kehendak pegawai itu sendiri Berdasarkan penetapan oleh pegawai perubatan

223. Setiap bulan En R menyertai Perhimpunan Bulanan di jabatan beliau bertugas. Tujuan utama aktiviti ini adalah (A) (B) (C) (D)

Sebagai satu saluran untuk menonjolkan diri Sebagai satu cara untuk ketua jabatan meminta pandangan pegawai bawah annya Sebagai satu aktiviti social yang dilakukan sebulan sekali bagi merapatkan perhubungan Sebagai satu saluran kepada ketua jabatan menyampaikan amanat dan maklumat semasa

224. Senarai tugas seseorang pegawai awam perlu dikemaskini apabila berlaku (A) (B) (C) (D)

Pertukaran pegawai Perubahan kepimpinan Perubahan jadual kerja Perubahan cara bekerja

225. Kulit fail yang mengandungi dokumen terperingkat adalah diberi warna tertentu. Kulit fail yang mengandungi dokumen terperingkat SULIT adalah bewarna (A) (B) (C) (D)

putih Hijau Merah Kuning

226. Kaedah alternative yang boleh digunakan bagi penghantaran surat yang diamalkan sekarang ialah (A) (B) (C) (D)

email telefon sidang video sms

227. Cara manakah yang membolehkan ketua jabatan mengambil maklum akan sesuatu tindakan yang telah diambil dalam urusan surat menyurat dijabatannya ? (A) menggunakan system fail timbul (float file) (B) menyalin setiap surat kepada ketua jabatan (C) mengujudkan kaedah simpan dalam perhatian SDP (D) berjumpa dan memaklumkan kepada ketua jabatan mengenai setiap kandungan surat yang dikeluarkan 228. Bekalan pejabat adalah asset dalam melaksanakan tugas rasmi dan ia terdiri daripada (A) (B) (C) (D)

kenderaan rasmi jabatan bangunan yang dijadikan pejabat alat tulis dan kelengkapan pejabat tanah yang dijadikan tapak bangunan

229. Pada peringkat perancangan, ahli ahli kumpulan meningkat mutu kerja (KMK) dikehendaki mengenalpasti dan memilih projek/ masalah yang perlu diselesaikan. Kaedah berikut digunakan bagi penyelesaian masalah, kecuali (A) (B) (C) (D)

kaedah pelaksanaan (DO) kaedah perancangan (Plan) kaedah penyemakan (Chek) kaedah maklum balas( Feedback)

230. Salah satu etika kerja ialah menguruskan masa dengan berkesan. Ia boleh dilakukan dengan (A) (B) (C) (D)

231. (A) (B) (C) (D)

232. (A) (B) (C) (D)

memastikan jam berfungsi dengan baik membuat jadual kerja dan senarai semak setiap tugasan merancang dan melaksanakan semua tugasan dengan baik mengagihkan semua tugasan untuk dilakukan oleh orang lain

Apakah yang dimaksudkan dengan akauntabliti ? pengurusan kewangan dalam sesuatu organisasi satu system undang undang dan peraturan kewangan tanggung jawab seseorang terhadap tugas tugas yang perlu dilaksanakan peringkat kawalan dan pelaksanaan dalam pengurusan kewangan jabatan

Maksud bagi elaun penangungan kerja ialah elaun yang dibayar kepada pegawai yang diluluskan pemangkuan kerja elaun yang dibayar kepada pegawai yang melaksanakan tugas yang diarahkan oleh ketua jabatan elaun yang dibayar kepada pegawai yang diarah menjalankan tugas pegawai lain melebehi masa yang ditetapkan elaun yang dibayar kepada pegawai yang diarahkan melaksanakan tugas jawatan lain disamping menjalankan tugasnya sendiri

233. Keberkesanan pemimpin selalu dikaitkan dengan keberkesanannya untuk mengembeling sumber berdasarkan nilai dan etika, iaitu (A) (B) (C) (D)

menguruskan tenaga kerja dengan cemerlang berjimat dalam perbelanjaan wang kerajaan berwawasan jelas tentang matlamat yang ingin dicapai menggunakan segala kepakaran yang ada semaksimumnya

234. Transformasi utama yang dicadangkan semasa semakan semula dasar pertanian Negara ialah (A) (B) (C) (D)

meningkatkan sinergi antara industry pertanian hiliran dan haluan meningkatkan pemberian subsidi pertanian kepada penduduk luar bandar mempelbagaikan komoditi dan tanaman lain seperti bunga-bungaan atau buah-buahan untuk tujuan eksport menggalakkan sector awam dan swasta meningkatkan usaha penyelidikan dan pembangunan kea rah pertanian moden

235. Satu proses psikologi yang merangsang dan mengamalkan tindakan secara berterusan bagi mencapai sesuatu matlamat boleh didefinesikan sebagai (A) diskusi (B) motivasi (C) persepsi (D) komunikasi 236. Jenis jenis hasil yang dikutip oleh kerajaan bagi membiayai perbelanjaan Negara adalah seperti berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

hasil cukai hasil bayaran zakat terimaan bukan cukai hasil wilayah persekutuan

237. Cik A, seorang pembantu pegawai latihan Vokasional di ILP telah menerima sepucuk surat SULIT. Tindakan pertama beliau ialah (A) (B) (C) (D)

Mendaftarkannya dalam buku daftar surat Menyerahkan terus surat itu kepada ketua jabatan Merekodkan tarikh dan nama pengirim surat tersebut ke dalam daftar untuk surat sulit Menyerahkan surat tersebut terus kepada pegawai yang namanya tertulis pada sampul surat tersebut

238. Dokumen terperingkat yang dihantar melalui Peti atau beg berkunci adalah dikehendaki menggunakan (A) (B) (C) (D)

Sampul surat biasa Sampul surat berdaftar System dua lapis sampul surat System satu sampul surat sahaja

239. Semasa menyediakan baucer bayaran, anda hendaklah menentukan antara lain bahawa setiap bayaran mestilah I. II. III. IV.

dibuat atas nama penuntut bayaran mempunyai peruntukan yang mencukupi disokong dengan dokumen yang lengkap diluluskan oleh pegawai yang diberi kuasa

(A) (B) (C) (D)

I dan II sahaja III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja I,II,III dan IV

240. Dasar Pembangunan Nasional (DPN) menggariskan pendekatan baru dalam program pelaksannya iaitu seperti berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

241. (A) (B) (C) (D)

Pembasmian kemeskinan Pencapaian berkualiti dan berkekalan Peningkatan kemahiran sumber manusia Persaingan dalam pasaran antarabangsa

Kenyataan yang tepat mengenai hukuman turun gaji ialah Tempoh hukuman boleh kurang dari 12 bulan Penurunan gaji boleh melebehi 3 pergerakan gaji Gaji boleh diturunkan secara mendatar dalam peringkat gaji yang sama Gaji boleh diturunkan dari satu peringkat ke peringkat yang lebih rendah

242. En. R, seorang Pembantu Tadbir di jabatan Pengajian tinggi telah menerima sepucuk surat SULIT. Tindakan pertama beliau ialah (A) (B) (C) (D)

Mendaftarkannya dalam buku daftar surat Menyerahkan surat tersebut terus kepada KETUA JABATAN Merekodkan tarikh dan nama pengirim surat tersebut ke dalam daftar untuk surat sulit Menyerahkan surat tersebut terus kepada pegawai yang namanya tertulis pada sampul surat tersebut

243. Di antara berikut, yang manakah bukan merupakan aspek berkaitan dengan penyeliaan, perancangan dan pengawalan ? (A) (B) (C) (D) 244. (A) (B) (C) (D)

Kemahiran kaunseling Kemahiran menyediakan bajet Kemahiran menyelesaikan masalah Kemahiran menetapkan matlamat jangka panjang Perkara berikut dimasukkan dalam agenda mesyuarat kecuali Kehadiran ahli mesyuarat Perkara2 berbangkit Pembentangan kertas2 kerja Pengesahan minit mesyuarat yang lalu

245. Dasar pembangunan nasional menggariskan pendekatan baru dalam program pelaksanannya iaitu seperti berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

Pembasmian kemiskinan Pencapaian berkualiti dan berkekalan Persaingan dalam pasaran antarabangsa Peningkatan kemahiran sumber manusia

246. Semua yang berikut adalah faktor2 utama yang boleh menjejaskan integrity kecuali (A) (B) (C) (D)

individu kepimpinan agama dan bangsa system dan prosedur

247. dokumen terperingkat yang dihantar melalui peti atau beg berkunci adalah dikehendaki menggunakan (A) (B) (C) (D)

sampul surat biasa sampul surat berdaftar system dua lapis sampul surat system satu sampul surat sahaja

248. perkara berikut adalah penting bagi pelaksanaan KUMPULAN MENINGKAT MUTU KERJA (KMK) yang berkesan I. II. III. IV.

latihan yang berkesan pewujudan struktur KUMPULAN MENINGKAT MUTU KERJA (KMK) system pengiktarafan yang berkesan fasilitator dan ketua kumpulan yang berpengaruh

(I) (J) (K) (L)

I dan II sahaja III dan IV sahaja I,II dan III sahaja I , II, III dan IV sahaja

249. Teknik2 yang biasa digunakan oleh ahli2 KUMPULAN MENINGKAT MUTU KERJA (KMK) dalam menyelesaikan masalah ialah I. II. III. IV.

Histogram Carta turus Analisis proses Lembaran semakan

(A) (B) (C) (D)

I dan II sahaja I dan IV sahaja II,III dan IV sahaja I , II, III dan IV sahaja

250. Tindakan pelampau yang meletakkan bom bagi tujuan menggugat ketenteraman Negara adalah merujuk kepada ancaman (A) (B) (C) (D)

sabotaj espionaj subversif proaktif

251. antara kebaikan MANUAL PROSEDUR KERJA dan FAIL MEJA adalah seperti berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

merekod prosedur dan peraturan kerja mengujudkan keseragaman dalam cara menjalankan kerja merekodkan keputusan penting semasa menjalankan kerja mengurangkan arahan lisan mengenai cara menjalankan kerja

252. manakah pernyataan di bawah bukan merupakan objektif bagi Dasar Pensyarikatan Malaysia ? I. II. III.

IV.

(A) (B) (C) (D)

menarik pelabur asing mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran kerajaan menghapuskan sifat permusuhan diantara sector awam dan sector swasta dengan menggalakkan perkongsian maklumat, dan saling faham memahami akan prosedur dan matlamat kedua pihak mengujudkan k/sama erat, bermakna dan berkesan antara sector awam dan swasta demi pembangunan Negara bagi mencapai faedah bersama I dan II sahaja I dan III sahaja II,III dan IV sahaja I , II, III dan IV sahaja

253. FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA pada masa ini member penekanan kepada usaha (A) (B) (C) (D)

Melahirkan rakyat yang berdikari Melahirkan rakyat yang berteknologi Melahirkan insane yang berilmu dan berakhlak Melahirkan rakyat yang bersatu padu, berdisplin dan terlatih

254. Transformasi utama yang dicadangkan semasa semakan semula dasar pertanian Negara ialah (A) (B) (C) (D)

Meningkatkan sinergi antara industeri pertanian hiliran dan haluan Meningkatkan pemberian subsidi pertanian kepada penduduk luar bandar Menggalakkan sector awam dan swasta meningkatkan usaha2 R&D kea rah pertanian modern Mempelbagaikan komoditi dan tanaman lain seperti bunga-bungaan atau buah-buahan untuk tujuan eksport

255. Pernyataan yang berikut adalah benar mengenai Pelan Integriti Nasional (PIN) kecuali (A) (B) (C) (D)

Satu perancangan yang menyeluruh bagi meningkatkan etika dan integriti Satu usaha peningkatan etika dan integrity yang bergerak secara bersendirian bagi sector awam, swasta, NGO dan badan profesional Satu rancangan yang member focus kepada pemantapan etika dam integriti Satu rancangan yang melibatkan sector awam, swasta, NGO dan badan profesional

256. Dalam komunikasi, ada beberapa factor yang mesti wujud untuk mendapatkan komunikasi berkesan. Kenyataan yang benar ialah (A) (B) (C) (D)

Mesti ada pengirim, mesej dan penerima Mesti ada telefon, mesej dan buku catatan Mesti ada media massa, mesej dan penerima Bahan komunikasi yang mudah dan alat komunikasi yang baik

257. Jabatan kerajaan yang dirujuk untuk mendapatkan nasihat tentang pemeliharaan fail, penyimpanan dan penjagaan rekod2 kerajaan ialah (A) (B) (C) (D)

Jabatan arkib negara Jabatan audit negara JABATAN PERKHIDMATAN AWAM Perpustakaan Negara Malaysia

258. Selain elaun loging/bayaran sewa hotel, elaun makan dan elaun harian, seseorang anggota perkhidmatan awam yang bertugas diluar ibu pejabat boleh membuat tuntutan lain seperti (A) (B) (C) (D)

Elaun keraian Elaun perumahan Elaun tanggungan keluarga Elaun perjalanan kenderaan

259. Seseorang pegawai awam yang jatuh sakit semasa menjalankan tugas rasmi di luar ibu pejabat dan terpaksa dimasukkan ke wad hospital akan (A) (B) (C) (D)

Dikecualikan daripada bayaran wad Diberikan potongan bayaran wad sebanyak 50% Diberikan potongan bayaran perubatan dan wad sebanyak 30% Dikenakan bayaran wad dengan kadar yang telah ditetapkan

260. Untuk mencapai matlamat dasar penswastaan yang ditetapkan kerajaan membenarkan beberapa bentuk penswastaan seperti berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

pajakan penjualan perkongsian kontrak pengurusan

261. En N telah dilantik sebagai pegawai khidmat pelanggan pada 1 Jun 2009. Berikut adalah sebahagian syarat pengesahan dalam perkhidmatan bagi beliau kecuali (A) (B) (C) (D)

Disahkan sihat Lulus peperiksaan yang disyaratkan Menjalani tempoh percubaan dengan jayanya Mendapatkan perakuan daripada ketua jabatan

262. En F seorang pembantu tadbir (perkeranian /operasi) Gred N17 yang bertugas di bahagian pendaftaran fail telah mendapati fail yang berkaitan dengan sepucuk surat yang perlu diambil tindakan segera tidak dapat dikesan. Sebagai langkah sementara beliau perlulah (A) (B) (C) (D)

Menyimpan surat itu dalam perhatian Menyerahkan surat it uterus kepada pegawai Membuka fail baru dan masukkan surat berkenaan Membuka sampul kecil dan masukkan surat berkenaan

263. System yang digunakan bagi penyediaan belanjawan kerajaan yang terkini ialah (A) (B) (C) (D)

System belanjawan negara System belanjawan traditional System belanjawan diubahsuai System belanjawan program dan prestasi

264. Keberkesanan pemimpin selalu dikaitkan dengan keberkesanannya untuk mengembeleng sumber berdasarkan nilai dan etika, iaitu (A) (B) (C) (D)

Berjimat dalam perbelanjaan wang kerajaan Mengurus tenaga kerja dengan cemerlang Berwawasan jelas tentang matlamat yang ingin dicapai Menggunakan segala kepakaran yang ada semaksimumnya

265. Pembuatan keputusan yang berkesan perlulah mengandungi unsur2 seperti (A) Kehadiran anggota2 yang mahir dan berpengetahuan (B) Garispanduan, prosedur dan manual kerja pembuatan keputusan (C) Penentuan risiko, ganjaran, hukuman serta pulangan yang bakal diterima oleh pembuat keputusan (D) Penyataan masalah, pengumpulan maklumat dan ramalan kemungkinan serta perkara diluar jangkaan 266. Manakah berikut bukan keanggotaan jawatankuasa tetap pengaduan awam ? (A) Ketua jabatan (B) Ketua setiausaha negara (C) ketua pengarah perkhidmatan awam (D) ketua pengarah suruhanjaya pencegahan rasuah malaysia

267. (A) (B) (C) (D)

sikap tidak bersyukur dapat dilihat melalui tindakan seperti patuh dan sabar menerima semua arahan yang diberikan bekerja dengan penuh tekun tanpa menyuarakan sebarang rungutan tidak sekalipun menunjukkan sikap dedikasi yang sewajarnya dalam menjalankan tugas sanggup mengorbankan masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas demi kepentingan bangsa,agama dan negara

268. standard kualiti keluaran dan perkhidmatan jabatan seperti yang dinyatakan dalam piagam pelanggan adalah diasaskan kepada (A) kehendak jabatan (B) kehendak stakeholders (C) kehendak pelanggan (D) standard ISO 9000:2000 269. keupayaan sesebuah jabatan meningkatkan produktivitinya adalah lebih bergantung kepada (A) input tenaga manusia, peralatan dan pengurusan (B) sejauh mana keluaran dan perkhidmatan mempunyai kualiti (C) sejauh mana ia dapat menyempurnakan proses transformasi input dengan cekap (D) persekitaran, struktur organisasi, kelengkapan modal dan tenaga manusia. 270. (A) (B) (C) (D)

Apakah yang dimaksudkan dengan akauntabiliti ? Pengurusan kewangan dalam sesebuah organisasi Satu system undang2 dan peraturan kewangan Peringkat kawalan dan pelaksanaan dalam pengurusan kewangan jabatan Tanggung jawab seseorang terhadap tugas yang perlu dilaksanakan

271. (A) (B) (C) (D)

maksud bagi elaun penanggung kerja ialah elaun yang dibayar kepada pegawai yang diluluskan pemangkuan kerja elaun yang dibayar kepada pegawai yang melaksanakan tugas yang diarahkan oleh KJ elaun yang dibayar kepada pegawai yang diarah melaksanakan tugas pegawai lain melebehi masa yang ditetapkan elaun yang dibayar kepada pegawai yang diarahkan melaksanakan tugas jawatan lain disamping menjalankan tugasnya sendiri.

272. Salah satu etika kerja ialah menguruskan masa dengan berkesan. Ia boleh dilakukan dengan (A) (B) (C) (D)

Memastikan jam berfungsi dengan baik Membuat jadual kerja dan senarai semak setiap tugasan Merancang dan melaksanakan semua tugasan dengan baik Mengagihkan semua tugasan untuk dilakukan oleh orang lain

273. Pilih kenyataan yang betul mengenai prosedur penyediaan minit bagi sesuatu mesyuarat (A) (B) (C) (D)

Draf minit tidak perlu dirujuk kepada pengerusi Minit mesyuarat seboleh2nya dihadkan kepada 15 mukasurat sahaja Minit mesyuarat hendaklah diedarkan tidak lewat seminggu selepas tarikh mesyuarat Draf minit hendaklah dikemukakan kepada pengerusi tidak lewat daripada 5 hari selepas tarikh mesyuarat

274. Semasa menyediakan baucer bayaran, anda hendaklah menentukan antara lain bahawa setiap bayaran mestilah I. II. III. IV.

Dibuat atas nama penuntut bayaran Mempunyai peruntukan yang mencukupi Disokong dengan dokumen yang lengkap Diluluskan oleh pegawai yang diberi kuasa

(A) (B) (C) (D)

I dan II sahaja III dan IV sahaja II,III dan IV sahaja I , II, III dan IV sahaja

275. Satu peroses psikologi yang merangsang dan mengamalkan tindakan secara berterusan bagi mencapai sesuatu matlamat boleh didefinasikan sebagai (A) diskusi (B) motivasi (C) persepsi (D) komunikasi

276. jenis hasil yang dikutip oleh kerajaan bagi membiayai perbelanjaan Negara adalah seperti berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

hasil cukai hasil bayaran zakat terimaan bukan cukai hasil wilayah persekutuan

277. pilih tindakan yang perlu diambil oleh seorang pemungut apabila menerima cek sebagai bayaran wang awam (A) (B) (C) (D)

278. (A) (B) (C) (D)

menolak cek persendirian yang diberi resit dikeluarkan apabila cek telah sempurna ditunaikan cek yang tidak dipalang hendaklah dipalang “Tak boleh diniaga” apabila diterima cek dalam mata wang asing tidak sah diperlakukan dan toidak boleh diterima sebagai bayaran minit mesyuarat hendaklah merekodkan perkara2 berikut, kecuali senarai kehadiran mesyuarat keputusan2 yang dibuat senarai kertas kerja yang dibincangkan perkara2 penting yang dibincangkan

279. penyataan nilai profesionalisme adalah amat penting kea rah pembangunan negaradan memajukan pemikran rakyat. Semua nilai berikut adalah nilai profesionalisme kecuali (A) (B) (C) (D)

adil berilmu kreativiti neutraliti

280. matlamat terakhir wawasan 2020 ialah pembentukan sebuah Negara Malaysia yang maju menjelang tahun 2020. Ini bermaksud (A) (B) (C)

(D)

Malaysia akan mempunyai ciri2 sebuah Negara maju menjelang tahun 2020 Wawasan 2020 bertujuan mewujudkan Negara”ala Malaysia” yang majudgn caranya tersendiri Pada tahun 2020 malaysia akan mencapai hasratnya mewujudkan satu masyarakat yang sempurna seperti mana yang ditakrifkan oleh negara2 maju yang lainnya Menjelang tahun 2020 pembangunan ekonomi Malaysia akan berkembang kea rah pembentukan Negara perindustrian yang mementingkan kualiti dan daya pengeluaran semata2

281. pihak berkuasa pusat bagi perolehan kerajaan sama ada di Malaysia atau di luar Negara ialah (A) Wisma Putra (B) perbendaharaan (C) Jabatan Perdana Menteri (D) Jabatan Akauntan Negara 282. (A) (B) (C) (D)

Tarikh bermulanya Cuti bersalin bagi pegawai adalah Bermula dari tarikh memasuki wad bersalin Pada hari kedua pegawi berkenaan bersalin Terpulang kepada kehendak pegawai itu sendiri Berdasarkan penetapan oleh pegawai perubatan

283. Setiap bulan En B menyertai Perhimpunan Bulanan di jabatan beliau bertugas. Tujuan utama aktiviti ini adalah (A) Sebagai satu saluran untuk menonjolkan diri (B) Sebagai satu cara untuk ketua jabatan meminta pandangan pegawai bawah annya (C) Sebagai satu aktiviti social yang dilakukan sebulan sekali bagi merapatkan perhubungan (D) Sebagai satu saluran kepada ketua jabatan menyampaikan amanat dan maklumat semasa 284. Senarai tugas seseorang pegawai awam perlu dikemaskini apabila berlaku (A) Pertukaran pegawai (B) Perubahan kepimpinan (C) Perubahan jadual kerja (D) Perubahan cara bekerja 285. Kulit fail yang mengandungi dokumen terperingkat adalah diberi warna tertentu. Kulit fail yang mengandungi dokumen terperingkat SULIT adalah bewarna (A) putih (B) Hijau (C) Merah (D) Kuning 286. Kaedah alternative yang boleh digunakan bagi penghantaran surat yang diamalkan sekarang ialah (A) email (B) telefon (C) sidang video (D) sms

287. Cara manakah yang membolehkan ketua jabatan mengambil maklum akan sesuatu tindakan yang telah diambil dalam urusan surat menyurat dijabatannya ? (A) menggunakan system fail timbul (float file) (B) menyalin setiap surat kepada ketua jabatan (C) mengujudkan kaedah simpan dalam perhatian SDP (D) berjumpa dan memaklumkan kepada ketua jabatan mengenai setiap kandungan surat yang dikeluarkan 288. Bekalan pejabat adalah asset dalam melaksanakan tugas rasmi dan ia terdiri daripada (A) kenderaan rasmi jabatan (B) bangunan yang dijadikan pejabat (C) alat tulis dan kelengkapan pejabat (D) tanah yang dijadikan tapak bangunan 289. Pada peringkat perancangan, ahli ahli kumpulan meningkat mutu kerja (KMK) dikehendaki mengenalpasti dan memilih projek/ masalah yang perlu diselesaikan. Kaedah berikut digunakan bagi penyelesaian masalah, kecuali (A) kaedah pelaksanaan (DO) (B) kaedah perancangan (Plan) (C) kaedah penyemakan (Chek) (D) kaedah maklum balas( Feedback) 290. Salah satu etika kerja ialah menguruskan masa dengan berkesan. Ia boleh dilakukan dengan (A) memastikan jam berfungsi dengan baik (B) membuat jadual kerja dan senarai semak setiap tugasan (C) merancang dan melaksanakan semua tugasan dengan baik (D) mengagihkan semua tugasan untuk dilakukan oleh orang lain 291. (A) (B) (C) (D)

292. (A) (B) (C) (D)

Apakah yang dimaksudkan dengan akauntabliti ? pengurusan kewangan dalam sesuatu organisasi satu system undang undang dan peraturan kewangan tanggung jawab seseorang terhadap tugas tugas yang perlu dilaksanakan peringkat kawalan dan pelaksanaan dalam pengurusan kewangan jabatan Maksud bagi elaun penangungan kerja ialah elaun yang dibayar kepada pegawai yang diluluskan pemangkuan kerja elaun yang dibayar kepada pegawai yang melaksanakan tugas yang diarahkan oleh ketua jabatan elaun yang dibayar kepada pegawai yang diarah menjalankan tugas pegawai lain melebehi masa yang ditetapkan elaun yang dibayar kepada pegawai yang diarahkan melaksanakan tugas jawatan lain disamping menjalankan tugasnya sendiri

293. Keberkesanan pemimpin selalu dikaitkan dengan keberkesanannya untuk mengembeling sumber berdasarkan nilai dan etika, iaitu (A) (B) (C) (D)

menguruskan tenaga kerja dengan cemerlang berjimat dalam perbelanjaan wang kerajaan berwawasan jelas tentang matlamat yang ingin dicapai menggunakan segala kepakaran yang ada semaksimumnya

294. transformasi utama yang dicadangkan semasa semakan semula dasar pertanian Negara ialah (A) (B) (C) (D)

meningkatkan sinergi antara industry pertanian hiliran dan haluan meningkatkan pemberian subsidi pertanian kepada penduduk luar bandar mempelbagaikan komoditi dan tanaman lain seperti bunga-bungaan atau buah-buahan untuk tujuan eksport menggalakkan sector awam dan swasta meningkatkan usaha penyelidikan dan pembangunan kea rah pertanian moden

295. Satu proses psikologi yang merangsang dan mengamalkan tindakan secara berterusan bagi mencapai sesuatu matlamat boleh didefinesikan sebagai (A) (B) (C) (D)

diskusi motivasi persepsi komunikasi

296. Jenis jenis hasil yang dikutip oleh kerajaan bagi membiayai perbelanjaan Negara adalah seperti berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

hasil cukai hasil bayaran zakat terimaan bukan cukai hasil wilayah persekutuan

297. Cik A, seorang pembantu tadbir di jabatan ABC, telah menerima sepucuk surat SULIT. Tindakan pertama beliau ialah (A) (B) (C) (D)

Mendaftarkannya dalam buku daftar surat Menyerahkan terus surat itu kepada ketua jabatan Merekodkan tarikh dan nama pengirim surat tersebut ke dalam daftar untuk surat sulit Menyerahkan surat tersebut terus kepada pegawai yang namanya tertulis pada sampul surat tersebut

298. Dokumen terperingkat yang dihantar melalui Peti atau beg berkunci adalah dikehendaki menggunakan (A) (B) (C) (D)

Sampul surat biasa Sampul surat berdaftar System dua lapis sampul surat System satu sampul surat sahaja

299. Semasa menyediakan baucer bayaran, anda hendaklah menentukan antara lain bahawa setiap bayaran mestilah I. II. III. IV.

dibuat atas nama penuntut bayaran mempunyai peruntukan yang mencukupi disokong dengan dokumen yang lengkap diluluskan oleh pegawai yang diberi kuasa

(A) (B) (C) (D)

I dan II sahaja III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja I,II,III dan IV

300. Dasar Pembangunan Nasional (DPN) menggariskan pendekatan baru dalam program pelaksannya iaitu seperti berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

Pembasmian kemeskinan Pencapaian berkualiti dan berkekalan Peningkatan kemahiran sumber manusia Persaingan dalam pasaran antarabangsa

301. Setelah mendapat surat tawaran pelantikan, Cik Zuraidah dari Pulau Pinang telah melaporkan diri di Putrajaya. Bagi penempatan pertama, beliau layak menuntut (A) (B) (C) (D)

Tambang perjalanan Pemberian perpindahan Elaun tambang gantian Elaun makan dan sewa hotel

302. Nilai yang berteraskan keagamaan seperti yang dijelaskan dalam nilai dan etika dalam perkhidmatan awam ialah (A) (B) (C) (D)

cekap teliti tepat bersyukur

303. puan S sekeluarga yang menduduki rumah kerajaan di KB , dia bercadang berpindah ke rumah baru beliau di PC. Oleh sebab itu, beliau perlu melaporkan kepada pegawai perumahan dalam tempoh (A) (B) (C) (D)

14 hari selepas keluar dari rumah kerajaan 14 hari sebelum keluar dari rumah kerajaan 21 hari selepas keluar dari rumah kerajaan 21 hari sebelum keluar dari rumah kerajaan

304. Jika terdapat pindaan dalam minit mesyuarat yang lepas, catatan pindaaan tersebut dalam minit mesyuarat kali ini hendaklah dicatatkan dalam butiran (A) (B) (C) (D)

penutup hal-hal lain perkara2 berbangkit pengesahan minit mesyuarat

305. system yang digunakan bagi penyediaan belanjawan kerajaan yang terkini ialah (A) (B) (C) (D)

system belanjawan negara system belanjawan traditional system belanjawan diubahsuai system belanjawan program dan prestasi

306. cuti sakit merupakan kemudahan yang diberikan kepada seseorang pegawai awam dan kuasa meluluskan Cuti Sakit terletak kepada (A) (B) (C) (D)

KETUA JABATAN Pegawai Tadbir Lembaga Perubatan Pegawai perubatan yang memeriksa

307. Bagaimanakah seseorang pegawai awam menjelaskan bil bil yang dikenakan terhadapnya dihospital kerajaan ? (A) (B) (C) (D)

Bayaran secara tunai sahaja Bayaran melalui panjar jabatan Bayaran secara potongan gaji Bayaran secara tunai atau potongan gaji

308. Proses komunikasi mempunyai beberapa elemen yang mempengaruhi keberkesanannya. Manakah antara berikut buksn merupakan elemen dalam proses komunikasi ? (A) Orang yang menjadi sasaran mesej (B) Orang yang mempunyai mesej untuk disampaikan (C) Pemiilihan perkataan yang tidak tepat dan terlalu umum (D) tindakbalas terhadap penerimaan dan pemahaman mesej oleh orang yang menjadi sasaran mesej

309. (A) (B) (C) (D)

Corak kerja berikut boleh dibayar bayaran lebih masa, kecuali kerja kerja kecemasan kerja kerja yang dilakukan diluar waktu kerja biasa kerja kerja yang perlu diuruskan dalam jangka masa lama kerja mustahak dan tidak boleh ditangguhkan kepada hari berikut nya

310. (A) (B) (C) (D)

Berikut adalah antara tugas tugas urusetia sesuatu mesyuarat kecuali menyediakan minit mesyuarat melaksanakan keputusan mesyuarat merancang dan mengatur mesyuarat menghantar surat jemputan mesyuarat

311. Bagi mencapai matlamat dasar penswastaan yang ditetapkan kerajaan membenarkan beberapa bentuk penswastaan seperti berikut kecuali (A) pajakan (B) penjualan (C) perkongsian (D) kontrak pengurusan

312. Agensi yang bertindak sebagai urusetia bagi anugerah inovasi perkhidmatan awam ialah (A) Jabatan Perdana Menteri (B) JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (C) Kementerian Sains & Inovasi (D) Unit Pemodenan Tadbiran & Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) 313. Kaedah yang boleh digunakan bagi melaksanakan system maklum balas adalah seperti berikut, kecuali (A) Analisis aduan (B) Pengesanan berita (C) Kajian pakar runding (D) Borang maklum balas pelanggan

314. Kumpulan meningkat mutu kerja (KMK) adalah dinasihatkan supaya tidak membincangkan beberapa perkara berkaitan dengan (A) Proses kerja (B) System fail jabatan (C) Belanjawan jabatan (D) Prosedur pengeluaran lessen

315. Fail meja yang perlu disediakan oleh seseorang pejawai awam adalah berasaskan kepada (A) Objektif utama pejabat (B) SASARAN KERTA TAHUNAN pegawai (C) Tugas dan tanggung jawab individu (D) Sejarah dan rational penubuhan jabatan 316. Diantara prinsip prinsip yang menyokong pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) adalah seperti berikut kecuali (A) Mengukuh semangat berpasukan (B) Memberikan latihan dan pengiktirafan (C) Menjamin kepuasan hati pegawai awam (D) Mengadakan perancangan strategic kualiti

317. Prinsip prinsip yang menyokong pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) adalah seperti berikut kecuali (A) perancangan strategic kualiti (B) sokongan pengurusan atasan (C) mengadakan pengukuran prestasi (D) menekankan pencapaian jangka pendek

318. seseorang pegawai awam yang telah dilantik ke dalam perkhidmatan awam akan melalui tempoh percubaan selama (A) satu tahun sahaja (B) dua tahun sahaja (C) satu hingga tiga tahun (D) dua hingga empat tahun

319. seseorang pegawai tidak layak dibayar Elaun perjalanan Kenderaan apabila (A) (B) (C) (D)

kemudahan kenderaan disediakan oleh pihak penganjur terpaksa berkenderaan sendiri kerana hal yang mustahak terdapat tugas rasmi di beberapa tempat lain sepanjang perjalanan menggunakan kenderaan yang mempunyai lebih daripada 26 kuasa kuda

320. cuti untuk seorang pegawai bagi menghadiri latihan sukarela selama tidak melebehi 30 hari dalam satu2 tahun yang boleh diluluskan oleh ketua jabatan adalah (A) cuti gantian (B) cuti tanpa gaji (C) cuti separuh gaji (D) cuti tidak berekod

321. Setelah mdpt surat tawaran pelantikan, Cik Z dari PP telah melaporkan diri di Putrajaya. Bagi penempatan pertama beliau layak menuntut (A) (B) (C) (D)

Tambang Perjalanan Pemberian Perpindahan Elaun Tambang Gantian Elaun makan dan Sewa Hotel

322. Nilai yang berteraskan keagamaan seperti yang dijelaskan dalam Nilai dan etika dalam perkhidmatan awam ialah (A) (B) (C) (D)

cekap teliti tepat bersyukur

323. Pn S sekeluarga yang menduduki rumah kerajaan bercadang berpindah ke rumah baru beliau di JB. Oleh sebab itu, beliau perlu melaporkan kepada pegawai perumahan dalam tempoh (A) (B) (C) (D)

14 hari selepas keluar dari rumah kerajaan 14 hari sebelum keluar dari rumah kerajaan 21 hari selepas keluar dari rumah kerajaan 21 hari sebelum keluar dari rumah kerajaan

324. Jika terdapat pindaan dalam minit mesyuarat yang lepas, catatan pindaan tersebut dalam minit mesyuarat kali ini hendaklah dicatatkan di dalam butiran (A) (B) (C) (D)

penutup hal2 lain perkara2 berbangkit pengesahan minit mesyuarat

325. system yang digunakan bagi penyediaan belanjawan kerajaan yang terkini ialah (A) system belanjawan negara (B) system belanjawan traditional (C) system belanjawan diubahsuai (D) system belanjawan program dan prestasi

326. cuti sakit merupakan kemudahan yang diberikan kepada seseorang pegawai awam dan kuasa meluluskan cuti sakit terletak kepada (A) (B) (C) (D)

KETUA JABATAN Pegawai Tadbir Lembaga perubatan Pegawai perubatan yang memeriksa

327. Bagaimanakah seseorang pegawai awam menjelaskan bil2 yang dikenakan terhadapnya dihospital kerajaan ? (A) (B) (C) (D)

Bayaran secara tunai sahaja Bayaran melalui panjar jabatan Bayaran secara pemotongan gaji sahaja Bayaran secara tunai atau pemotongan gaji sahaja

328. Proses komunikasi mempunyai beberapa elemen yang mempengaruhi keberkesanannya. Manakah antara berikut bukan merupakan elemen dalam proses komunikasi ? (A) (B) (C) (D)

329. (A) (B) (C) (D) 330. (A) (B) (C) (D)

Orang yang menjadi sasaran mesej Orang yang mempunyai mesej untuk disampaikan Pemilihan perkataan yang tidak tepat dan terlalu umum tindakbalas terhadap penerimaan dan pemahaman mesej oleh orang yang menjadi sasaran mesej corak kerja berikut boleh dibayar bayaran lebih masa kecuali kerja2 kecemasan kerja2 yang dilakukan diluar waktu kerja biasa kerja2 yang perlu diuruskan dalam jangkamasa lama kerja mustahak dan tidak boleh ditangguhkan kepada hari berikut nya berikut adalah antara tugas2 urusetia sesuatu mesyuarat kecuali menyediakan minit mesyuarat melaksanakan keputusan mesyuarat merancang dan mengatur mesyuarat menghantar surat jemputan mesyuarat

331. bagi mencapai matlamat dasar penswastaan yang ditetapkan, kerajaan membenarkan beberapa btk penswastaan seperti berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

pajakan penjualan perkongsian kontrak pengurusan

332. agensi yang bertindak sebagai urusetia bagi anugerah Inovasi perkhidmatan awam ialah (A) (B) (C) (D)

JPM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Unit pemodenan Tadbiran dan perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) 333. Kaedah yang boleh digunakan bagi melaksanakan system maklum balas adalah seperti berikut , kecuali (A) (B) (C) (D)

Analisis aduan Pengesanan berita Kajian pakar runding Borang maklum balas pelanggan

334. KMK adalah dinasihatkan supaya tidak membincangkan beberapa perkara berkaitan dengan (A) (B) (C) (D)

Proses kerja System fail jabatan Belanjawan jabatan Prosedur pengeluaran lesen

335. FM yang perlu disediakan oleh seseorang pegawai awam adalah berasaskan kepada (A) (B) (C) (D)

Objektif utama pejabat SKT pegawai Tugas dan tanggung jawab individu Sejarah dan rasional penubuhan jabatan

336. Diantara prinsip2, yang menyokong pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) adalah seperti berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

Mengukuh semangat berpasukan Memberikan latihan dan pengikhtirafan Menjamin kepuasan hati pegawai awam Mengadakan perancangan strategic kualiti

337. Prinsip2 yang menyokong pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) adalah seperti berikut kecuali (A) (B) (C) (D)

Perancangan strategic kualiti Sokongan pengurusan atasan Mengadakan pengukuran prestasi Menekankan pencapaian jangka pendek

338. Seseorang pegawai awam yang telah dilantik ke dalam perkhidmatan awam akan melalui tempoh percubaan selama (A) (B) (C) (D)

Satu tahun sahaja Dua tahun sahaja Satu hinga tiga tahun Dua hingga empat tahun

339. Seseorang pegawai tidak layak dibayar Elaun perjalanan kenderaan apabila (A) (B) (C) (D)

Kemudahan kenderaan disediakan oleh pihak penganjur Terpaksa berkenderaan sendiri kerana ada hal yang mustahak Terdapat tugas rasmi dibeberapa tempat lain sepanjang perjalanan Menggunakan kenderaan yang mempunyai lebih daripada 26 kuasa kuda 340. Cuti untuk seorang pegawai bagi menghadiri latihan sukarela selama tidak melebehi 30 hari dalam satu2 tahun yang boleh diluluskan oleh KJ adalah (A) (B) (C) (D)

Cuti gentian Cuti tanpa gaji Cuti separuh gaji Cuti tidak berekod

341. Pihak berkuasa pusat bagi perolehan kerajaan sama ada di Malaysia atau diluar Negara ialah (A) (B) (C) (D) 342. (A) (B) (C) (D)

Wisma putra Perbendaharaan JPM Jabatan Akauntan Negara Tarikh bermulanya Cuti bersalin bagi pegawai adalah Bermula dari tarikh memasuki wad bersalin Pada hari kedua pegawai berkenaan bersalin Terpulang kepada kehendak pegawai itu sendiri Berdasarkan penetapan oleh pegawai perubatan

343. Setiap bulan En R menyertai perhimpunan bulanan di jabatan beliau bertugas. Tujuan utama aktiviti ini adalah (A) (B) (C) (D)

Sebagai satu saluran untuk menonjolkan diri Sebagai satu cara untuk ketua jabatan meminta pandangan pegawai bawahannya Sebagai satu aktiviti social yang dilakukan sebulan sekali bagi merapatkan perhubungan Sebagai satu saluran kepada kj menyampaikan amanat dan maklumat semasa

344. Senarai tugas seseorang pegawai awam perlu dikemaskini apabila berlaku (A) (B) (C) (D)

Pertukaran pegawai Perubahan kepimpinan Perubahan jadual tugas Perubahan cara bekerja

345. Kulit fail yang mengandungi dokumen terperingkat adalah diberi warna tertentu. Kulit fail yang mengandungi dokumen diperingkat SULIT adalah berwarna (A) (B) (C) (D)

putih Hijau Merah Kuning

346. Kaedah alternative yang boelh digunakan bagi penghantaran surat yang diamalkan sekarang adalah (A) (B) (C) (D)

email telefon siding video system pesanan ringkas

347. cara manakah yang membolehkan KETUA JABATAN mengambil maklum akan sesuatu tindakan yang telah diambil dalam dalam urusan surat menyurat dijabatannya ? (A) (B) (C) (D)

menggunakan system fail timbul (float file) menyalin setiap surat kepada KETUA JABATAN mengujudkan kaedah Simpan dalam perhatian (SDP) berjumpa dan memaklumkan kepada kj mengenai setiap kandungan surat yang dikeluarkan

348. bekalan pejabat adalah asset dalam melaksanakan tugas rasmi dan ia terdiri daripada (A) (B) (C) (D)

kenderaan rasmi jabatan bangunan yang dijadikan pejabat alat tulis dan kelengkapan pejabat tanah yang dijadikan tapak bangunan

349. pada peringkat perancangan, ahli2 KMK dikehendaki mengenalpasti dan memilih projek/masalah yang perlu diselesaikan. Kaedah berikut digunakan bagi penyelesaian masalah kecuali (A) kaedah pelaksanaan (Do) (B) kaedah perancangan (Plan) (C) kaedah penyemakan (Chek) (D) kaedah maklumbalas (feedback) 350. salah satu etika kerja ialah menguruskan masa dengan berkesan. Ia boleh dilakukan dengan (A) memastikan jam berfungsi dengan baik (B) membuat jadual kerja dan senarai semak setiap tugasan (C) merancang dan melaksanakan semua tugasan dengan baik (D) mengagihkan semua tugasan untuk dilakukan oleh orang lain 351. (A) (B) (C) (D)

apakah yang dimaksudkan dengan akauntabliti ? pengurusan kewangan dalam sesebuah organisasi satu system undang2 dan peraturan kewangan tanggung jawab seseorang terhadap tugas2 yang perlu dilaksanakan peringkat kawalan dan pelaksanaan dalam pengurusan kewangan jabatan

352. (A)

maksud bagi elaun penanggung kerja ialah elaun yang dibayar kepada pegawai yang diluluskan pemangkuan kerja elaun yang dibayar kepada pegawai yang melaksanakan tugas yang diarahkan oleh KJ elaun yang dibayar kepada pegawai yang diarah melaksanakan tugas pegawai lain melebehi masa yang ditetapkan elaun yang dibayar kepada pegawai yang diarahkan melaksanakan tugas jawatan lain disamping menjalankan tugasnya sendiri.

(B) (C) (D)

353. Keberkesanan pemimpin selalu dikaitkan dengan keberkesanannya untuk mengembeleng sumber berdasarkan nilai dan etika, iaitu (A) Mengurus tenaga kerja dengan cemerlang (B) Berjimat dalam perbelanjaan wang kerajaan (C) Berwawasan jelas tentang matlamat yang ingin dicapai (D) Menggunakan segala kepakaran yang ada semaksimumnya 354. Transformasi utama yang dicadangkan semasa semakan semula Dasar Pertanian Negara ialah (A) (B) (C) (D)

Meningkatkan sinergi antara industry pertanian hiliran dan haluan Meningkatkan pemberian subsidi pertanian kepada penduduk luar bandar Mempelbagaikan komoditi dan tanaman lain seperti bunga-bungaan atau buah-buahan untuk tujuan eksport Menggalakkan sector awam dan swasta meningkatkan usaha penyelidikan dan pembangunan kea rah pertanian moden

355. Satu proses psikologi yang merangsang dan mengamalkan tindakan secara berterusan bagi mencapai sesuatu matlamat boleh didifinasikan sebagai (A) diskusi (B) motivasi (C) persepsi (D) komunikasi 356. jenis2 hasil yang dikutip oleh kerajaan bagi membiayai perbelanjaan Negara adalah seperti berikut kecuali (A) hasil cukai (B) hasil bayaran zakat (C) terimaan bukan cukai (D) hasil wilayah persekutuan 357. cik A, seorang pembantu pegawai latihan Vokasional di ILP telah menerima sepucuk surat “SULIT”. Tindakan pertama beliau ialah (A) mendaftarkannya dalam buku daftar surat (B) menyerahkan surat tersebut terus kepada KJ (C) merekodkan tarikh dan nama pengirim surat tersebut ke dalam daftar untuk surat sulit (D) menyerahkan surat tersebut terus kepada pegawai yang namanya tertulis pada sampul surat tersebut 358. dokumen terperingkat yang dihantar melalui peti atau beg berkunci adalah dikehendaki menggunakan (A) sampul surat biasa (B) sampul surat berdaftar (C) system dua lapis sampul surat (D) system satu sampul surat sahaja 359. semasa menyediakan baucer bayaran, anda hendaklah menentukan antara lain bahawa setiap bayaran mestilah I. dibuat atas nama penuntut bayaran II. mempunyai peruntukan yang mencukupi III. disokong dengan dokumen yang lengkap IV. diluluskan oleh pegawai yang diberi kuasa (M) I dan II sahaja (N) III dan IV sahaja (O) II,III dan IV sahaja (P) I , II, III dan IV sahaja 360. Dasar pembangunan nasional menggariskan pendekatan baru dalam program pelaksanaannya iaitu seperti berikut kecuali (A) Pembasmian kemiskinan (B) Pencapaian berkualiti dan berkekalan (C) Peningkatan kemahiran sumber manusia (D) Persaingan dalam pasaran antarabangsa

Xem th�m...

Komen

Hak cipta © 2017 SLIDEMY.COM Inc.