3756-2 Ppa Trial Spm 2016 Batu Pahat Johor

September 29, 2017 | Pengarang: Wan Zul Azri | Kategori: N/A
Share Benamkan


Penerangan Ringkas

trial...

Penerangan

SULIT

3756/2

PPD BATU PAHAT JOHOR

.

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2016 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/2 Kertas 2 Sept 2016 2½ jam

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1.

Kertas ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B

2. Jawab semua soalan di Bahagian A dan dua soalan daripada Bahagian B 3. Bersama dengan kertas soalan ini, calon diberikan alat tulis perakaunan berikut : Jurnal

2 helai

Lejar

2 helai

Buku Tunai

2 helai

4. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan. 5. Jika anda hendak menukar jawapan, batalkan dengan kemas jawapan yang telah dibuat Kemudian tulis jawapan yang baharu 6. Tunjukkan kerja mengira. Ini membantu anda mendapatkan markah. 7. Mulakan jawapan bagi setiap soalan pada helaian yang baharu. 8. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

_____________________________________________________________________ Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak.

3756/2

1

Koleksi Trial

[ HALAMAN AKHIR SULIT

2016 Cg Narzuki Online

Bahagian A (60 markah) Jawab semua soalan 1.

(a) Lengkapkan jadual di bawah.

i. ii.

Akaun Induk X Akaun Modal

Akaun Kontra Akaun Diskaun Diberi Y

Apakah X dan Y?

[2 markah]

(b) Hitungkan gaji bersih Encik Saiful. Gaji kasar

RM 5 270

Elaun perjalanan

RM

425

Potongan cukai berjadual bulanan

RM

180 [2 markah]

(c) Catatkan urus niaga berikut ke dalam lejar yang berkaitan. Pada 18 Ogos 2016, pemilik perniagaan mengambil barang niaga bernilai RM350 untuk tujuan promosi. [2 markah] (d) i. Maklumat berikut diperoleh daripada buku Kedai Runcit Cik Temah, sebuah perniagaan yang tidak mengamalkan sistem catatan bergu. 1 Januari 2016 RM Stok

11 900

Perabot

3 200

Bank

4 100

Pemiutang

8 600

Penghutang

1 700

Sewa terakru

110

Berapakah nilai modal awal kedai tersebut? [2 markah]

Koleksi Trial

2016 Cg Narzuki Online

SULIT

3756/2

ii. Cik Jue seorang peniaga runcit yang mengamalkan rekod tak lengkap. Maklumat yang berikut diperoleh daripada rekod perakaunannya. RM Modal pada 1 Julai 2015

27 000

Jumlah aset pada 30 Jun 2016

76 300

Jumlah liabiliti pada 30 Jun 2016

20 000

Modal tambahan

7 000

Ambilan stok

5 800

Hitung untung bersih atau rugi bersih bagi tahun berakhir 30 Jun 2016. [2 markah]

3756/2

3

Koleksi Trial

[ HALAMAN AKHIR SULIT

2016 Cg Narzuki Online

2

Aqila,, Arina dan Adila merupakan rakan kongsi dalam Perkongsian 3 A’S. Perniagaannya menjual koleksi tudung di Bandar Baru Ayer Hitam semenjak tahun 2013. Imbangan Duga berikut diambil daripada buku perniagaannya padsa 31 Disember 2015.

Tunai di bank Modal pada 1 Januari 2015: Aqila Arina Adila Penghutang dan pemiutang Akaun semasa pada 1 Januari 2015: Aqila Arina Adila Ambilan: Aqila Arina ( 1 Oktober 2015) Adila Lengkapan (kos) Susut nilai terkumpul lengkapan Kenderaan (kos) Susut nilai terkumpul kenderaan Belian dan jualan Belanja Am Sewa Gaji Arina Pinjaman Aqila Stok pada 1 Januari 2015 Insurans Gaji pekerja Diskaun Pulangan Hutang lapuk Peruntukan hutang ragu

Debit RM 5 620

25 000

Kredit RM

20 000 4 000 5 000 17 785 1 000 2 000

4 500 6 000 6 000 2 000 10 000 3 000 25 000 241 000 6 000

9 000 293 215 8 000

10 000 10 000 22 000 5 500 4 000 680 900 600 374 800

1 300 500 374 800

Perjanjian perkongsian telah menetapkan bahawa (i) Faedah atas modal ditetapkan 10% setahun atas modal awal tahun kewangan (ii) Pinjaman daripada pekongsi dibayar faedah 8% setahun. (iii) Ambilan dikenakan faedah 5% setahun (iv) Arina dibayar gaji bulanan RM1 000. (v) Aqila, Arina dan Adila bersetuju membahagikan untung dan rugi mengikut nisbah 5:3:2.

Koleksi Trial

2016 Cg Narzuki Online

SULIT

3756/2

Maklumat tambahan: (i)

Stok pada 31 Disember 2015 dinilai RM24 000 pada harga kos dan RM24 400 pada harga pasaran.

(ii)

Ambilan barang niaga oleh Adila sebanyak RM3 000 pada bulan September belum direkod dalam mana-mana buku.

(iii)

Sewa tahunan RM7 800

(iv)

Belanja am perlu dikelaskan kepada belanja-belanja berikut : Kadar bayaran

RM2 400

Angkutan keluar RM1 300 Promosi (v)

RM2 300

Seorang penghutang didapati muflis, hutangnya sebanyak RM1 000 telah dihapuskan sebagai hutang lapuk.

(vi)

Peruntukan hutang ragu diselaraskan 2% daripada penghutang bersih.

(vii)

Polisi susutnilai aset bukan semasa adalah seperti berikut: Lengkapan 10% setahun atas kos Kenderaan 15% setahun atas baki berkurangan

Anda dikehendaki menyediakan: (a)

Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2015

[14 markah]

(b)

Akaun Semasa setiap pekongsi

[ 4 markah]

(c)

Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2015

[ 7 markah]

3756/2

5

Koleksi Trial

[ HALAMAN AKHIR SULIT

2016 Cg Narzuki Online

3.

Senarai baki berikut di ambil daripada buku KCE sebuah syarikat perkilangan pada 31 Disember 2015 RM RM Stok pada 1 Januari 2015 Bahan langsung 11 021 Barang siap

5 522

Alat-alat kecil

380

Kerja dalam proses: Bahan langsung

1 230

Buruh langsung

2 600

Overhed

880 4 710

Belian bahan langsung Pulangan bahan langsung Diskaun diterima Duti atas belian bahan langsung Gaji operator kilang Gaji pengurus kilang Sewa kilang Loji dan mesin Alat Pejabat Susut nilai Terkumpul loji dan mesin Susut nilai Terkumpul alat Pejabat Kadar bayaran kilang Belian Alat-alat kecil Alat tulis Kilang Belanja am Insurans Penyelenggaran kilang langsung

56 200 2 500 350 1 220 19 870 17 660 6 500 60 000 15 000 12 000 9 000 3 550 560 860 2 680 15 000 3 590

Stok pada 31 Disember 2015 Bahan langsung

13 540

Barang siap

3 400

Alat-alat kecil

620

Kerja dalam proses : Bahan langsung

1 560

Buruh langsung

2 200

Overhed

720 4 480

Koleksi Trial

2016 Cg Narzuki Online

SULIT

3756/2

Maklumat tambahan: i.

Gaji operator kilang sebanyak RM1 350 tersilap catat ke dalam gaji pengurus kilang

ii.

Loji dan mesin disusutnilaikan pada kadar 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan

iii.

Alat tulis masih belum digunakan RM160

iv.

Belanja Penyelengaran kilang terakru RM 450

v.

Insurans yang dibayar adalah untuk setahun berakhir 31 Mac 2016

vi.

Belanja am dan Insuran dibahagikan antara kilang dengan pejabat mengikut nisbah 3:1 dan 2: 1 masing-masing

Anda dikehendaki menyediakan: (a)

Akaun Alat-alat kecil kilang

[ 3 markah]

(b)

Penyata Kos Pengeluaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2015

[20 markah]

(c)

Satu contoh kos tetap dan kos berubah

[ 2 markah]

3756/2

7

Koleksi Trial

[ HALAMAN AKHIR SULIT

2016 Cg Narzuki Online

Bahagian B [40 markah] Jawab mana-mana dua soalan sahaja. 4 (a) Syarikat Daun Limau Purut Berhad mempunyai modal dibenarkan yang terdiri daripada 2 000 000 7% saham keutamaan RM2.00 sesaham dan 3 000 000 saham biasa RM1.00 sesaham. Modal diterbitkan sebanyak 1 500 000 7% saham keutamaan dan semua saham biasa pada nilai tara. Semua telah dilanggan dan dibayar penuh. Lembaga pengarah telah memutuskan perkara berikut: 

Membayar dividen interim sebanyak 5% kepada pemegang saham keutamaan pada pertengahan tahun kewangan. Membayar dividen akhir 6% kepada pemegang saham biasa dan saham keutamaan pada tahun akhir kewangan.

Anda dikehendaki : (i) Menghitung

(ii)

(a)

Modal dibenarkan

[2 markah]

(b)

Modal diterbitkan

[2 markah]

(c)

Dividen interim saham keutamaan

[2 markah]

(d)

Dividen akhir saham keutamaan

[2 markah]

Jumlah dividen yang akan diterima oleh Puan Nur Ain, seorang pemegang saham yang memiliki 5000 unit saham biasa dalam syarikat itu. [2 markah]

(b) Berikut merupakan beberapa kesilapan yang ditemui dalam buku Perniagaan Maju. (i) (ii) (iii) (iv) (v)

Alat tulis terlebih catat RM200 manakala belanja am terkurang catat dengan jumlah yang sama. Invois kepada Kedai Nalim bernilai RM1 300 terlupa direkodkan dalam manamana buku. Ambil barang niaga bernilai RM300 untuk kegunaan sendiri tersilap rekod sebagai ambilan tunai. Komisen diterima RM100 secara tunai tersalah didebitkan dalam Akaun Komisen diterima dan dikreditkan dalam Akaun Tunai. Jualan barang RM1 260 kepada seorang penghutang telah direkodkan sebagai RM1 620.

Anda dikehendaki menyediakan catatan jurnal untuk membetulkan kesilapan-kesilapan tersebut (keterangan tidak diperlukan) [10 markah]

Koleksi Trial

2016 Cg Narzuki Online

SULIT

3756/2

5.a) Berikut adalah dokumen-dokumen milik Perniagaan Aktif, sebuah perniagaan menjual peralatan sukan sepanjang bulan April 2016. SALINAN

PERNIAGAAN AKTIF No 5, Taman Cerdik Jalan Bunga Raya Batu Pahat Tel: 07-416 5434

I 000

CHONG SPORT TRADING

SALINAN

INVOIS Kepada BALQIS ENTERPRISE No 4 Kg. Gambut Batu Pahat Kuantiti 120 100

BIL TUNAI Tarikh: 2 April 2016

Harga seunit (RM) 40.00 5.00

Butir Kasut Sukan Wisel

Tolak Diskaun niaga 10% JUMLAH

Jumlah (RM) 4 800.00 500.00 5 300.00 530.00 4 770.00

Ringgit: Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sahaja. Syarat: 5% 10 hari. Serahan: Angkutan dibayar K.&K dik. Yasmin Akif Penerima Pengurus Dokumen 1

Perniagaan Aktif No 5, Taman Cerdik Jalan Bunga Raya Batu Pahat

Kuantiti 1

Tarikh: 5 April 2016

Harga seunit (RM) 150.00

Butir Penimbang Digital JUMLAH

Jumlah (RM) 150.00 150.00

Ringgit: Seratus Lima Puluh Sahaja Tunai/No Cek :

Diluluskan oleh Chong Pengurus Dokumen 2

(KERATAN CEK)

(KERATAN CEK) Tarikh : 9 April 2016 Penerima : Perniagaan Usaha Kerana : Perabot pejabat

Tarikh : 7 April 2016 Penerima : Cahaya Insurans Kerana : Insurans premis

Baki akhir Dimasukkan Jumlah Cek ini Baki MMBB120902

1120

No1, Taman Cantik Jalan Bunga Ros Batu Pahat Tel: 07-416 5000

Ringgit 60 000 60 000 1200 58 800

Sen 00 00 00 00

Dokumen 3

3756/2

Sen 00 00 00 00

Dokumen 4

9

Koleksi Trial

Ringgit 58 800 58 800 3 400 55 400

Baki akhir Dimasukkan Jumlah Cek ini Baki MMBB120903

[ HALAMAN AKHIR SULIT

2016 Cg Narzuki Online

SALINAN

PERNIAGAAN AKTIF No 5, Taman Cerdik Jalan Bunga Raya Batu Pahat Tel: 07-416 5434

R 1987 ASAL

PERMATA BERHAD No. 14, Jalan Melewar 3 Taman Melewar 3 Batu Pahat Tel: 07-434 1125

R 1099

RESIT RASMI RESIT RASMI Tarikh: 12 April 2016 Tarikh: 15 April 2016 Diterima

:

Percetakan Michele

Diterima

:

Perniagaan Aktif

Ringgit

:

Dua Ribu Tujuh Ratus Sahaja

Ringgit

:

Tiga Ribu Sahaja

Bayaran

:

Menjelaskan Invois M098

Bayaran

:

Menjelaskan Invois P2090 (diskaun tunai RM200)

RM2 700.00 Tunai/No.Cek CIMB091228

RM3 000.00 Tunai/No.Cek: Suria Pengurus

Akif Pengurus Dokumen 5

SALINAN

Dokumen 6

PERNIAGAAN AKTIF No 5, Taman Cerdik Jalan Bunga Raya Batu Pahat Tel: 07-416 5434

1124 SALINAN

PERNIAGAAN AKTIF No 5, Taman Cerdik Jalan Bunga Raya Batu Pahat Tel: 07-416 5434

R 1988

BIL TUNAI RESIT RASMI Kedai Sukan Maju No 5, Taman Indah Jalan Bukit Indah Batu Pahat

Kuantiti 1

Butir

Mesin masa JUMLAH

Tarikh: 20 April 2016 Tarikh: 22 April 2016

Harga seunit (RM) 150.00

Jumlah (RM) 150.00 150.00

Ringgit: Seratus Lima Puluh Sahaja

Diterima

:

Pusat Sukan Serijaya

Ringgit

:

Dua Ribu Lima Ratus Sahaja

Bayaran

:

Menjelaskan Invois M0919 (diskaun tunai RM100)

RM2 500.00 Tunai/No.Cek CIMB091228

Tunai/No Cek :

Diluluskan oleh Akif Pengurus

Diluluskan oleh Akif Pengurus Dokumen 7

Koleksi Trial

Dokumen 8

2016 Cg Narzuki Online

SULIT

3756/2

SALINAN

PERNIAGAAN AKTIF No 5, Taman Cerdik Jalan Bunga Raya Batu Pahat Tel: 07-416 5434

I 000

ASAL

PERNIAGAAN SURIA No 1, Taman Bahagia Jalan Bahagia 1 Batu Pahat Tel: 07-432 5200 RESIT RASMI

NOTA KREDIT Kepada BALQIS ENTERPRISE No 4 Kg. Gambut Batu Pahat

Kuantiti

Butir

2 1

Kasut Sukan Wisel

Tarikh: 28 April 2016

Tarikh: 24 April 2016

Harga seunit (RM) 40.00 5.00

R 1989

Jumlah (RM)

Tolak Diskaun niaga 10% JUMLAH

80.00 5.00 85.00 8.50 76.50

Diterima

:

Perniagaan Aktif

Ringgit

:

Tiga Ratus Lima Puluh Sahaja

Bayaran

:

Komisen diterima

RM350 Tunai/No.Cek:

Ringgit: Tujuh Puluh Enam Dan Sen Lima Puluh Sahaja.

Suria Pengurus

Syarat: 5% 10 hari. Serahan: Angkutan dibayar K.&K dik. Yasmin Penerima

Akif Pengurus

Dokumen 9

Dokumen 10

Anda dikehendaki menyediakan: a) Jurnal Penerimaan Tunai b) Jurnal Pembayaran Tunai

3756/2

[10 markah]

11

Koleksi Trial

[ HALAMAN AKHIR SULIT

2016 Cg Narzuki Online

5.b) Jadual berikut menunjukkan aset bukan semasa yang dibeli oleh Syarikat Luqman Art secara kredit dari Naurah Design.

Tarikh

Aset Bukan Semasa

Kos (RM)

1 Januari 2014

Mesin

50 000

1 Julai 2015

Mesin

60 000

Maklumat tambahan : (i)

Kadar susutnilai ditetapkan pada kadar 20% mengikut kaedah baki berkurangan.

(ii)

Pada 31 Disember 2015, mesin yang dibeli pada tahun 2014 telah dijual dengan harga RM31 500.

(iii) Tahun kewangan Syarikat Luqman Art berakhir pada 31 Disember setiap tahun. Anda dikehendaki menyediakan akaun-akaun yang berikut bagi tahun 2015. (a)

Akaun Mesin

[ 2 markah]

(b)

Akaun Susutnilai Terkumpul Mesin

[ 4 markah]

(c)

Akaun Pelupusan Mesin

[ 4 markah]

Koleksi Trial

2016 Cg Narzuki Online

SULIT

3756/2

6. Encik Roslan , pemilik Perniagaan Rose menganggarkan penerimaan dan pembayaran berikut bagi tiga bulan berakhir 31 Disember 2016. (a) Pada bulan Oktober Perniagaan Rose mempunyai baki-baki berikut: RM Tunai di tangan 8 000 Tunai di bank 2 570 Perabot 10 000 Penghutang 7 500 (jualan kredt pada bulan September) Pemiutang 5 000 (belian kredit pada bulan September) (b) Jualan tunai perniagaan pada bulan Oktober adalah RM43 000 dan akan bertambah setiap bulan sebanyak 10%. (c) Jualan kredit bulan Oktober adalah RM18 500 dan akan meningkat 5% setiap bulan. Tempoh kredit adalah sebulan. (d) Maklumat belian perniagaan adalah seperti berikut: Bulan Oktober November Disember

Belian Tunai RM27 600 RM22 000 RM20 800

Belian Kredit RM19 000 RM15 000 RM22 890

Semua belian kredit diberi tempoh sebulan. (e) Belanja bulanan: Gaji Sewa Kadar bayaran

RM 1 200 1 950 880

(f) Susutnilai perabot adalah RM250 setiap bulan. Perabot akan dijual pada harga RM 8 000 pada 1 Disember 2016. (g) Perniagaan bercadang membeli komputer berharga RM4 500 pada bulan November. Bayaran pendahuluan sebanayak RM1 500 dibuat pada bulan November dan bakinya dijelaskan dalam 4 kali ansuran bulan bermula bulan berikutnya.

3756/2

13

Koleksi Trial

[ HALAMAN AKHIR SULIT

2016 Cg Narzuki Online

Diandaikan penerimaan dan pembayaran sebenar pada 31 Disember 2016 adalah seperti berikut: Penerimaan

RM

Jualan tunai

160 000

Kutipan daripada penghutang

52 000

Pembayaran Belian tunai

76 000

Bayaran kepada pemiutang

31 000

Penerimaan dan pembayaran yang lain adalah sama seperti yang dibelanjawankan.

Anda dikehendaki menyediakan: (a) Penyata Belanjawan Tunai bagi 3 bulan berakhir 31 Disember 2016

[16 markah]

(b) Penyata Belanjawan Tunai dan Varians bagi 3 bulan berakhir 31 Disember 2016 [4 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

Koleksi Trial

2016 Cg Narzuki Online

SULIT

3756/2

LAMPIRAN JURNAL PENERIMAAN TUNAI Tarikh

Akaun / Perkara

Folio

No Resit

Diskaun Diberi

Tunai

Bank

Penghutang Lain-lain

JURNAL PEMBAYARAN TUNAI Tarikh

Akaun / Perkara

Folio

No Diskaun Resit Diterima

3756/2

Tunai

Bank

15

Koleksi Trial

Pemiutang

[ HALAMAN AKHIR SULIT

2016 Cg Narzuki Online

Lain-lain

Xem th�m...

Komen

Hak cipta © 2017 SLIDEMY.COM Inc.